TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TMS-41 KAPSAMINDA CANLI VARLIKLARIN (BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN) ÇAĞ DEĞİŞİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Sanayileşme devri ve halen yaşadığımız dördüncü nesil endüstri devrine karşın, insanlık tarihinin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri tarımsal faaliyettir. Dünya nüfusunun katlanarak arttığı düşünüldüğünde sürdürülebilir tarımsal faaliyetin ehemmiyeti daha da artmaktadır. Bu durum da, tarımsal faaliyetin diğer faaliyetlerden ayrı olarak takip ve kontrol edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda 2003 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından tarımsal faaliyetlerle ilgili standart yayımlandı ve söz konusu Standart aynı numara ile Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Türkiye’de de 2006 yılında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çalışmamızda, Türkiye Muhasebe Standardı 41-Tarımsal Faaliyetler kapsamında büyükbaş hayvanların çağ değişiminin muhasebeleştirilmesi ve raporlaması ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye Muhasebe Standardında yer alan gerçeğe uygun değer ile Vergi Usul Kanunu’nun maliyet bedeli ile değerleme yöntemlerinin finansal tablolar üzerindeki etkileri örnek uygulama şeklinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Canlı Varlık, Çağ Değişimi, Tarımsal Faaliyet, Gerçeğe Uygun Değer, Maliyet Bedeli.

Jel Sınıflandırması: M40, M41.

AGE CHANGE AND ACCOUNTING OF LIVE ASSETS (BOVINE ANIMALS) IN THE SCOPE OF TMS-41

ABSTRACT

Despite the revolution of industrialization and the fourth generation industry, one of the most important economic activities of human history is agricultural activity. When the world population increases exponentially, the importance of sustainable agricultural activity is increasing even more. In this case, it is necessary to monitor and control the agricultural activity separately from the other activities. In this context, the international accounting standard related to agricultural activity is published by the International Federation of Accountants (IFAC) in 2003 and the same standard is published with the same number in 2003 in Turkey by Public Oversight Authority. In this study, Turkey Accounting Standard 41-Agricultural Activities will be discussed within the framework of accounting and reporting in the age of great cattle. Moreover, it will be evaluated the difference between the fair value and cost value and how this difference impact on financial statements as a sample application.

Keywords: Biological Assets, Period Change, Fair Value, Cost Value.

Jel Classification: M40, M41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!