TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİLGİ TOPLAMA VE BİLGİ TOPLAMA İSTEĞİNE UYULMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Vergilendirmenin mükellefin beyanına dayalı olması nedeniyle mükellefin beyan ödevini hiç yerine getirmemesi veya eksik getirmesi olasılığına bağlı olarak Vergi Usul Kanunu vergi dairesine, vergiyi doğuran olayı ve mükellefiyete etkili olan durumları ortaya çıkarmak için diğer denetim yolları yanında bilgi toplama olanağını da vermiştir. Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile vergi dairelerince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasıllarla ve devamlı olarak yazı ile vermek zorundadır (VUK. m. 149). Ancak, vergi idaresinin mükellefin vergilendirme işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelere erişebilme yetkisi tümüyle sınırsız, her zaman ve her şekilde kullanılabilir değildir. Anayasa ve yasalarda, vergi idaresinin mükellefin bilgi ve belgelerine erişebilmesi için kimi usul kuralları öngörülmüştür. Ayrıca VUK’un 151. maddesinde öngörüldüğü gibi bilgi verme ile ilgili bir takım istisnalar getirilmiş, kimi bilgilerin istenmesi de yasaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyan, vergi denetimi, yoklama, vergi mahremiyeti, özel usulsüzlük cezası.

Jel Sınıflandırması: K34, K38.

INFORMATION COLLECTION IN TURKISH TAX LAW AND LEGAL RESULTS OF NOT GIVING INFORMATION COLLECTION

ABSTRACT

Due to the fact that taxation is based on the taxpayer’s declaration, the Tax Procedural Code(VUK) allows the tax office to collect information along with other audit pathways in order to expose the tax effect to the tax office . Public administrations and institutions (including institutions and organizations performing public services) are obliged to provide real and legal persons with information regarding the taxation incidents related to taxation by the Ministry of Treasury and Finance and tax offices in writing with certain chapters and articles in writing(VUK.149). However, the authority of the tax administration to access the information and documents related to the taxation process of the taxpayer is not completely unlimited; it is not always available and in every way. In the Constitution and laws, some procedural rules are provided for the tax administration to have access to the taxpayer’s information and documents; There are some exceptions to informing as provided in Article 151 of the VUK. Some information is prohibited.

Keywords: Tax declaration, tax audit, polling, tax privacy, special irregularity penalty.

Jel Classification: K34, K38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!