TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DEMOGRAFİK VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞKENLERİNİN VERGİLEME SÜRECİNDEKİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Şubat 2024 Sayı 425

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Bilecik ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının demografik ve davranışsal değişkenlerinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin vergilendirme sürecindeki tutumları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmada davranışsal değişkenleri belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, araştırma hipotezlerinin testi için regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Faktör analizi ile davranışsal değişkenlere yönelik beş faktör, vergiye karşı tutumlara yönelik tek faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla; olumlu iletişim, ortak özellik, öfke, etkililik, itimat ve vergi uyumu olarak isimlendirilmiştir. Araştırma sonucunda meslek mensuplarının sahip olduğu mükellef sayısının artmasının vergi uyumuna olumsuz yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Olumlu iletişim ve öfke davranışsal değişkenlerinin ise vergi uyumuna pozitif yönlü etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmayla birlikte muhasebe meslek mensuplarının davranışsal değişkenlerinin vergi uyumuna etkisi ilk defa araştırılmıştır ve literatüre sağlayacağı katkı nedeniyle çalışmayı önemli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Muhasebe, Davranışsal Değişkenler, Vergi Uyumu, Muhasebe Meslek Mensupları.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, H26.

THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC AND BEHAVIORAL VARIABLES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ON THEIR ATTITUDES TOWARDS THE TAXATION PROCESS

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the demographic and behavioral variables of accounting professionals operating in the Bilecik province and to investigate their impact on attitudes towards the taxation process. Exploratory factor analysis was used to determine behavioral variables and regression analysis methods to test research hypotheses in the study. As a result of practicing the factor analysis, five factors for behavioral variables and a single factor for attitudes towards taxes were determined. These factors have been named respectively, positive communication, common feature, anger, effectiveness, trust and tax compliance. As a result of the research, it has been determined that the increase in the number of taxpayers of accounting professionals has a negative effect on tax compliance. Positive communication and anger behavioral variables were found to have a positive effect on tax compliance. This study presents a pioneering investigation into the influence of behavioral variables of accounting professionals on tax compliance, rendering it significant due to the contribution it makes to the literature.

Keywords: Behavioral Accounting, Behavioral Variables, Tax Compliance, Professional Accountants.

Jel Classification: M40, M41, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!