TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Borçlarını vadesinde ödemeyen amme borçluları için borçlarının ödenmesi konusunda kanunda mükellef lehine bir takım haklar getirilmiştir. Söz konusu haklardan biri/birileri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’un 48’inci maddesi ve 48/A1 maddesidir. Kanunun 48’inci maddesi şartları sağlayan tüm mükellefler için geçerli iken; 48/A maddesi yalnız vergiye uyumlu mükellefler için geçerlidir. Söz konusu maddelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin kanunda ve ilgili tebliğlerde belirtilen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ilgili kanununda yer alan madde hükmünün yayım tarihinden itibaren 01.01.2018 tarihinden sonra vadesi gelen alacaklara uygulanabilmektedir. Bu çalışmamızda söz konusu kanunun 48/A maddesine göre vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ve taksitlendirilmesi konusunda özellikli hususları değerlendirmek ve kanunun 48’inci maddesiyle karşılaştırarak örneklendirmelerle açıklamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Borcu, Tecil, Vergiye Uyumlu Mükellef.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

THE POSTPONEMENT OF THE DEBTS OF TAX COMPATİBLE TAXPAYERS

ABSTRACT

In the law, a number of rights have been introduced in favor of the taxpayer regarding the payment of debts for public debtors who do not pay their debts at maturity. One of the rights mentioned above is the Article 48 and Article 48/A of the Law No. 6183 on the Procedure for the Collection of Public Receivables (AATUHK). Article 48 of the Law applies to all taxpayers who meet the requirements; Article 48/A applies only to taxpayers. The taxpayers who wish to benefit from these articles are required to meet certain requirements stated in the law and the related communiqués. The deferral of the taxpayers’ debts can be applied to receivables due after 01.01.2018 as of the date of publication of the provision in the relevant law. In this study, it is aimed to evaluate the specific issues regarding the postponement and installment of the debts of taxpayers according to article 48/A of the said law and to explain them with examples by comparing them with article 48 of the law.

Keywords: Tax Dept, Postponement, Taxpayer

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!