TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİYE MÜTEALLİK MÜLAHAZALAR: BİR VERGİ FELSEFEMİZ VAR MI?

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

Vergi sistemlerinin felsefesi incelenirken vergi sistemlerinin tenkidâttan ari olarak bütün olarak farkına varılarak bir karşılaştırma yapılması ve prensiplerin değerlendirmeye alınması gerekir. Burada, vergi felsefemizin olup olmadığı sorgulanırken felsefe biliminin alanına girmeksizin sadece vergisel düzenlemelerin hangi amaçla, sebep, hedefle ve ilkelerle yapıldığı irdelenmektedir. Bu değerlendirmede, tarihi süreç ve uluslararası kıyaslar ele alınmıştır. Vergiye müteallik bir düzenlemenin sebep ve amacı(felsefesi), politikası, hukuku, tekniği, uygulamasının bir bütün arz etmesi gerekmekle birlikte, her şey gerekçe ile başlamalıdır. Bu minvalde, gelirin tanımı, neredeyse hiç değişmeyen nadir maddelerden zarar mahsubu, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilme meseleleri tarihsel süreç içindeki seyri ve dünya uygulamaları ile karşılaştırıldığında, hükümlerin arka planı, icraatı ve gerekçelerine ilişkin tahlil yapmaya imkan vermektedir. Böylece bu tahliller ve karşılaştırmalar sayesinde, Türk Vergi Sisteminin kendi içinde ve diğer ülkelerle belli konular esas alınarak makalede tahlil edilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: vergi felsefesi, vergi politikası, kanun gerekçesi, zarar mahsubu, gelirin tanımı

Jel Sınıflandırması: H20, K34, K41

THE CONSIDERATIONS FOR TURKISH TAXES: WHAT IS THE PHILOSOPHY OF TAX REGULATIONS?

ABSTRACT

While examining the philosophy of tax systems, it is decisive to make a comparison and evaluate the principles by addressing tax systems as a whole without criticism. Here, when assessing whether we have a tax philosophy or not, the purpose, cause, target and principles made only for tax purposes will be considered. In this evaluation, historical process and international comparisons will be discussed. Although the reason and purpose (philosophy), policy, law, technique, practice of a tax-related arrangement must provide a whole, everything must start with justification. In this regard, these samples provide for an analysis of the background by comparing with the historical process and world practices: definition of income allows, offsetting losses that have almost remained unchanged, matters of consolidation of income and corporate tax laws. Thus, thanks to these assessments and comparisons, it has been ensured that the Turkish Tax System could be analyzed in the article based on certain issues within itself and with other countries.

Keywords: tax philosophy, tax policy, justification for law, offsetting loses, income definition

Jel Classification: H20, K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!