TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ALPASLAN KUMAŞ

VERGİ YARGISINDA TEK DİLEKÇE SORUNU

Haziran 2018 Sayı 357

ÖZET

Anayasamızda idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı bazı istisnalar dışında yargı yolunun açık olmasına dair hüküm, idarenin yapmış olduğu işlemlerden dolayı hak gaspına uğradığını düşünenler için bir güvence niteliği taşımaktadır. Öyle ki idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına dahi karar verilebilir.1 İdari yargılama, İdari Yargılama Usulü Kanunu2 ile belirlenmiş usullere göre yapılmaktadır. Bu kanun ile idari davaların ne şekilde açılacağı, dilekçelerin verileceği merciiler, aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller, dava açma sürelerine ilişkin genel esaslar, duruşmalara ilişkin esaslar vb. usul hükümleri belirlenmiştir. Vergi yargısında her bir idari işlem aleyhine ayrı dava açılması esas olmakla birlikte bunun istisnası İYUK 5. maddesinde belirtilen hallerde birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilmesidir.3 Ancak uygulamada mahkemeler, tek dilekçe ile dava açılabilecek hallere ilişkin ilgili maddedeki koşulların varlığı dışında yargılama usulüne ilişkin bazı koşulların da aranması konusunda dar bir şekilde yorum yaparak tek dilekçe ile dava açılması hallerini kısıtlarken usul ekonomisini de dikkate almamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İdari Yargı, Vergi Yargısı, Usul Ekonomisi, Tek Dilekçe

Jel Sınıflandırması: K34, H20, H29.

SINGLE PETITION ISSUE IN TAX JUDGMENT

ABSTRACT

The judicial proceedings are open to all kinds of administrative actions and transactions. This is a guarantee for those who think that they are being harrassed because of the actions taken. Even if the execution of the administrative proceeding causes a restitution or impossibility of damages, and the conditions of the administrative proceeding are clearly contrary to the law, it can be decided to stop the execution by justification. The procedure in the administrative proceedings is carried out according to the methods determined by the Administrative Proceeding Procedure Act (APPA). With this law, it is determined the way in which administrative cases are opened, the authorities to whom petitions are given, which cases can be filed with the same petition, the general principles about the length of the filing of lawsuits, principles of trial etc. Separate lawsuits against each administrative action are essential in the tax judgment. In the cases specified in Article 5 of APPA, a petition can be filed against more than one action. In practice, however, the courts narrowly constrict cases of filing a single petition and also the procedural economy is not considered.

Keywords: Administrative Judgment, Tax Judgment, Judicial Economy, Single Petition.

Jel Classification: K34, H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!