TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ SORUNSALI

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

Vergilerin devletin en önemli gelir kaynağı olduğu anayasal hukuk zemininde belirtilmiştir. Verginin kanuniliği ilkesi gereği vergilerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması esası geçerli olup vergi kanunlarında buna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Verginin doğmasından tahsil edilmesine kadar gerçekleşen sürecin kanunlar gereği doğru bir şekilde yönetilmesi verginin doğru bir şeklide hazineye intikal etmesi açısından son derece önemlidir. İşte burada vergi incelemesi devreye girmekte ve incelemenin süreci, bu süreçte mükellefe inceleme ile ilgili bilgilerin aktarılması ve inceleme sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı raporlar düzenlenmektedir. Bu raporların idare tarafından mükellefe vergi/ceza ihbarnamesiyle birlikte tebliğ edilmesi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gereklidir. Ancak burada önemli olan herhangi bir tarhiyat önerisi içermeyen vergi inceleme raporlarına dayanak olan vergi tekniği raporlarının tebliğ edilip edilmeyeceğidir. Bu çalışmamızda vergi tekniği raporlarının mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi ekinde tebliğ edilmemesi sebep ve sonuç itibariyle Danıştay kararlarınca ele alınıp ulusal ve uluslararası mevzuat sistemine göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi İncelemesi, Vergi Tekniği Raporları, Tebliğ, İhbarname, Vergi Davaları

Jel Sınıflandırması: K33, K34, K41

THE PROBLEM OF NOT TO COMMUNICATE TAX TECHNICAL REPORTS

ABSTRACT

It is stated on the ground of constitutional law that taxes are the most important source of income for the state. In accordance with the principle of legality of taxes, it is valid that tax application, changing and removing must be used by law and there are related regulations about this in tax law. The proper management of the process from the birth of the tax until its collection by law is extremely important for the tax to be transferred to the treasury correctly. At this point tax inspection get involved, taxpayer is informed about the process of inspection and the reports with information about assessment and determination at the end of the inspection are prepared. It is required to these reports to the taxpayer by the administration together with the penalty/tax notice according to the Tax Procedure Laws. But what is important here, tax technique reports that based on the tax inspection without any suggestions whether to be informed or not. In this study, it is evaluated with national and international way the cause and effect of State Council ‘decisions tax technique reports are not informed to the taxpayer with addition of the penalty/tax notification.

Keywords: Tax Review, Tax Technique Reports, Notification, Notice, Tax Lawsuits

Jel Classification: K33, K34, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!