TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİNİN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Devletler tarafından karşılanması beklenen hizmet ve diğer ihtiyaçlar için gereken kaynağın sağlanmasında en önemli bileşen olan vergi ve vergi benzeri gelirlerin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bütün vergilendirme işlemleri, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini etkilemektedir. Vergilendirme alanında kişi temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında etkili olan ilkelerden olan geriye yürümezlik ilkesi bu çalışmada farklı açılardan ele alınmıştır. Tam olarak sınırları çizilemese de ve tüm yönleriyle kapsayıcı bir tanımlama yapılamasa da vergi hukuku bakımından geriye yürümezlik ilkesinin güncel bir kanunun daha önceki bir dönemde tamamlanmış işlemler üzerinde uygulanmaması ve bu şekilde geçmişe dönük ek yükümlülükler getirilmemesi şeklinde ifade edilmesi çalışma kapsamında irdelenmiştir. Geriye yürümezlik ilkesi ile korunmaya çalışılan temel faydanın sağlanması halinde bu ilkenin uygulanması değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geriye Yürümezlik İlkesi, Kanunların Geriye Yürümezliği, Vergilendirme İşlemlerinin Geriye Yürümezliği.

Jel Sınıflandırması:

THE REFLECTIONS OF THE PRINCIPLE OF NON-RETROACTIVITY IN TAX LAW ON TAXATİON PROCEDURES

ABSTRACT

All actions related to taxation to collect taxes and similar resources in order to accumulate required funds for the needs of the state affects individuals’ fundamental rights and freedoms. In this study, the principle of non-retroactivity which is one of the principles that are effective in the protection of the fundamental rights and freedoms of the persons in the field of taxation has been discussed from different perspectives. Even if it is not possible to reach a full definition which contains all aspects of the principle of non-retroactivity, in terms of tax law, a current law is not applied on completed transactions occurred within a previous period and thus no additional retroactive obligation is imposed with new law was assessed within the limits of this thesis. Appropriateness of implementing this principle if the basic benefit which is aimed to be protected by the principle of non-retroactivity is provided was mentioned.

Keywords: The Principle of Non-Retroactivity, Non-Retroactivity of Laws, Non-Retroactivity of Taxation Procedures

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!