TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE VERGİ PLANLAMASININ GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Devletlerin, kamusal hizmetleri sunabilmek için başvurdukları en önemli kaynak yükümlüler tarafından ödenen vergilerdir. Kamusal ihtiyaçların gelişimi, artan nüfus ve benimsenen sosyal devlet anlayışı devletlerin sunmak zorunda oldukları hizmetleri de artırmaktadır. Vergilemede etkinliğin sağlanabilmesi için vergi mükellefleri ve sorumlularının üzerlerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Vergi, devletler için gelir kaynağı niteliği taşırken işletmeler için maliyet unsurudur. Vergi mevzuatında yer alan vergi güvenlik önlemleri bu açıdan önem taşımaktadır. Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamı, işletmeler açısından vergi planlaması kavramına ve uluslararası boyutlarına dikkat çekmektedir. İşletmeler vergi planlaması yaparak, kârlarını maksimize etmek ve maliyet unsuru olan vergi yüklerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan vergi güvenlik önlemleri ve vergi planlamasının gelir üzerinden alınan vergiler açısından değerlendirilmesidir. Vergi planlaması, mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak için vergisel avantajlardan yararlanarak başvurduğu yasal bir süreçtir. Ancak mevzuat değişiklikleri ve kanunların yeterince anlaşılır olmaması gibi nedenler vergi planlaması yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum mükellefleri vergiden kaçınma, vergi kaçırma ya da agresif vergi planlaması uygulamalarına yöneltebilmektedir. Bu kapsamda vergi güvenlik önlemlerinin büyük önem taşıdığı; Türk Vergi Sistemi’nde mevcut düzenlemelere ek olarak otokontrol sağlayacak araçlara daha fazla gereksinim duyulduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Güvenlik Önlemleri, Vergi Planlaması, Türk Vergi Sistemi.

Jel Sınıflandırması: K34, H20, H24.

EVALUATION OF TAX SECURITY MEASURES AND TAX PLANNING IN TERMS OF INCOME TAXES

ABSTRACT

The most important sources that states refer to in order to perform the task of providing public services are the taxes paid by taxpayers. The development of public needs, the increasing population and the adopted social state understanding increase also the services that states need to provide. In order to ensure the efficiency in taxation it is necessary for tax payers and responsibles to fulfill their duties accurately. Taxes are the source of income for states; however, they are cost elements for enterprises. For that reason, tax security measures in tax legislation are important. The increasing competitive environment along with the globalization draws attention to the concept of tax planning and its international dimensions for enterprises. Enterprises aim to maximize their profits and minimize their tax burden which are cost elements through tax planning. The purpose of this study is to evaluate tax security measures and tax planning in Turkish Tax System in terms of taxes on income. Tax planning is a legal process that taxpayers appeal to by benefiting from the tax advantages in order to reduce their tax burden. However, frequent changes in legislation and the lack of clarity in laws make tax planning difficult. This may lead taxpayers to agressive tax planning such as tax avoidance and tax evasion. Therefore, it was concluded that important tax security measures were insufficient and the Turkish Taxation System should be equipped with the tools to provide autocontrol.

Keywords: Tax Security Measures, Tax Planning, Turkish Tax System.

Jel Classification: K34, H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!