TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ GELİRLERİNİN İKTİSADİ FAALİYET HACMİNDEKİ DEĞİŞİMLERLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mart 2021 Sayı 390

ÖZET

Vergi gelirlerinin iktisadi faaliyet hacmindeki değişimlerle ilişkisine yönelik bu makalede, Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’da meydana gelen değişimlerin toplam vergi gelirleri üzerindeki etkileri Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL) yöntemiyle inceleme konusu yapılmıştır. Bu kapsamda Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da meydana gelen artış ve azalışların toplam vergi gelirleri üzerinde meydana getirdiği etkiler araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında toplam vergi gelirleri ile Reel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla arasında asimetrik uzun dönem ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da meydana artış ve azalışların toplam vergi gelirleri üzerinde farklı etkilerinin olduğu görülmüştür. Böylece, Türkiye’de 2006-2015 döneminde toplam vergi gelirlerinin iktisadi faaliyet hacmindeki artışlara karşı duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Gelirleri, İktisadi Faaliyet Hacmi, Reel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla, NARDL.

Jel Sınıflandırması: H20, E01, C01.

THE RELATIONSHIP OF THE TAX REVENUES WITH THE CHANGES OF ECONOMIC ACTIVITY VOLUME: AN APPLICATION ON TURKEY

ABSTRACT

In this article on the relationship between tax revenues and changes in the economic activity volume, the effets of changes in the Real Gross Domestic Product of Turkey between the period of 2006-2015 on the total tax revenues examined by Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) method. The effects of increases and decreases in Real Gross Domestic Product on total tax revenues were researched in this context. In conclusion, the existence of long-term asymmetrical relationship between the total tax revenues and the Real Gross Domestic Product in Turkey during the period of 2006-2015 has been identified. It has been observed that the increases and decreases in Real Gross Domestic Product have different effects on total tax revenues. Thus, it is concluded that total tax revenues are sensitive to the increases in the volume of economic activity in Turkey during the period of 2006-2015.

Keywords: Tax Revenues, Economic Activity Volume, Real Gross Domestic Product, NARDL.

Jel Classification: H20, E01, C01.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!