TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENMESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

1982 Anayasasının “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinde; “vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptirler” denilerek vatandaşların dilekçe hakkı koruma altına alınmıştır. Anayasanın 36’ncı maddesinin “Hak Arama Hürriyeti” başlığında “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” ifadesiyle yargılamaya ilişkin dilekçe hakkına atıf yapılmıştır. Vergi davalarını kapsayan idari dava dilekçelerinin düzenlenmesine ilişkin şekil şartları ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 3’üncü maddesi kapsamında açıklanmıştır. Bu çalışmada; vergi dava dilekçelerinin düzenlenme esasları ile dilekçelerdeki eksikliklerin sonuçları hakkında genel bir bilgi verilmeye çalışılmıştır. Vergi dava açma süresi içerisinde dava açma dilekçesinin verilip verilmemesi veya dilekçenin idari yargı mercileri yerine adli yargı mercilerine verilmiş olması durumunda dava açma süresinin başlangıcı olarak intikal ettirilen dilekçenin ilgili idari yargı merciince kayda alındığı tarihin esas alınması gerekliliği gibi özellikli durumlardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Dava Dilekçesi Düzenlemesi, Özellikli Durumlar.

Jel Sınıflandırması: K34, H83, H29.

REGULATION OF TAX CASE’S PETITION AND SPECIFIC CIRCUMSTANCES

ABSTRACT

At the article 74 of 1982 Constition Act that entitled “Right to Petition, Information, Ombudsman”, citizens’ right to petition is protected by “citizens and foreigners on condition that reciprocity principles who residing in Turkey have the right to apply in writing to the compotent authorities and the Turkish Grand National Assembly about their wishes and complaints corcerning themselves or the public”. At the article 36 of the Constition that entitled “Right to Legel Remedies” that referred right to petition regarding the proceedings by saying “everyone has the right to defense, challenge and fair trial as plaintiff or defendant before the judicial authorities by means of utilizing legitimate means”. The formal requirements for the issuance of administrative litigation petitions covering tax cases explain within the scope of article 3 of Administrative Procedure Act. In this study; and the general principles of the tax litigation petitions and the results of the deficiencies in the petitions. Special cases such as whether the petition to file a lawsuit within the tax filing period or whether the petition is given to the judicial authorities instead of the administrative judicial authorities are mentioned as the necessity of taking the date of the filing of the petition submitted by the relevant administrative judicial authority as the basis.

Keywords: Regulation of Tax Case Petition, Specific Circumstances.

Jel Classification: K34, H83, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!