TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE BİR ANALİZ VE ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Ekonomik birim olarak her vatandaşın vergiye bakış açısı, algı ve tutumu, devlet ve idare ilişkilerinde tavrı, yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesindeki davranışları toplumun vergi bilinç düzeyini belirlemektedir. Literatürde vergi bilinç düzeyine eğitimin etkin rolü farklı kurumlarda bireyler için araştırma konusu yapılmıştır. Analiz içeren çalışmalarda sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik değişkenlere göre bulgular değerlendirilmiştir. Sıklıkla eğitimin rolüne vurgu yapılmış ancak, bilinç düzeyini arttıracak yeni metotlar ve araçların kullanımına ilişkin yetersizlikler tespit edilmiştir. Genel düzeyde maliye alanında yapılan çalışmaların özellikle istihdam potansiyeli yüksek genç nesile yönelik öncel katkısı değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, anket yöntemi uygulaması ile ön lisans öğrencilerinin vergi bilinci ölçülmüştür. Bulgular değerlendirildiğinde düzeyin ortalama olduğu, farklı mesleki derslerin vergi bilinç düzeyleri arasında bölümler arasında anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Nitekim, literatürde vergi ahlakı ve bilincinin pozitif yönlü olmasında eğitimin etken rolünün erken yaşta ve ailede başladığı literatürde ağırlıklı görüş kazanmıştır. Vergi bilinç düzeyini etkileyen faktörler toplumun dinamikleri ile birlikte yorumlanmaktadır. Başat faktör olan vergi eğitimine odaklı çalışmada vergi eğitiminde dijital araçların görsel avantajları açıklanmaktadır. Bu çalışmada, vergi farkındalık düzeyini arttırmada dijital ürünlerden faydalanmaya yönelik yaklaşımlar önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Eğitimi, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu, Vergi Ölçeği.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, C12.

AN ANALYSIS IN DETERMINING THE TAX AWARENESS LEVEL AND SUGGESTIONS FOR INCREASING IT

ABSTRACT

As an economic unit, each citizen’s perspective, perception and attitude towards taxes, their attitude in state and administrative relations, and their behavior in fulfilling their obligations in a timely and correct manner determine the tax awareness level of the society. In the literature, the effective role of education on the level of tax awareness has been researched for individuals in different institutions. In studies that included analysis, findings were evaluated according to socio-economic, cultural and demographic variables. The role of education has often been emphasized, but inadequacies have been identified regarding the use of new methods and tools that will increase the level of awareness. The primary contribution of the studies carried out in finance at a general level, especially to the young generation with high employment potential, was evaluated. In this research, tax awareness of associate degree students was measured by applying the survey method. When the findings were evaluated, it was seen that the level was the average and there was no significant difference between the tax awareness levels of different vocational courses on a departmental basis. As a matter of fact, it has been widely agreed in the literature that the effective role of education in positive tax morale and tax awareness begins at an early age and in the family. Factors affecting the level of tax awareness are interpreted together with the dynamics of the society. The study focuses on tax education, which is the dominant factor, and explains the visual advantages of digital tools in tax education. In this work, approaches to benefit from digital products are recommended to increase the level of tax awareness.

Keywords: Tax Consciousness, Tax Education, Tax Morale, Tax Compliance, Tax Scale.

Jel Classification: H20, H26, C12.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!