TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VARLIK BARIŞI KANUNU VE MÜKELLEF HAKLARI

VARLIK BARIŞI KANUNU VE MÜKELLEF HAKLARI

 

 

Olcay KOLOTOĞLU

Gelirler Başkontrolörü

I-Gi­riş:

5811 sa­yı­lı Ba­zı Var­lık­la­rın Mil­li Eko­no­mi­ye Ka­zan­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun, 22 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de res­mi ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir.

Bu ya­zı­mız­da Var­lık Ba­rı­şı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ka­nun ile mü­kel­lef hak­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki ir­de­le­ne­cek­tir.

 

II-Geç­mi­şe Yö­ne­lik İ

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!