TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TARIMDA ARAZİ VERGİSİ UYGULAMASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDAKİ ROLÜ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Mart 2021 Sayı 390

ÖZET

Ülkelerin kalkınmasında sanayileşmenin önemi açıktır. Bununla birlikte, sanayileşmeye yönelik gerekli alt yapının gerçekleştirilmesinde ve sermaye birikiminin oluşturulmasında tarım kesiminin rolü göz ardı edilemez. Gelişmekte olan ülkelerde, tarım kesiminin gerek milli gelir gerekse istihdam içindeki payının yüksek olması bu kesimde önemli bir vergi potansiyeli olduğu düşüncesini akla getirebilmektedir. Söz konusu ülkelerde tarım kesiminden vergi almanın zorunluluğuna değinilirken, ayrıca uygulanacak verginin bazı özel niteliklere sahip olması gerektiği de ifade edilmektedir. Nitekim tarım kesiminde gelir vergisi uygulamasının ideal ve modern bir yöntem olduğu kabul edilmekle beraber, özellikle gelişimini tamamlayamamış ülkeler açısından bazı sakıncaları barındırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, tarımsal gelirin vergilendirilmesinde arazi vergisi, tarım kesiminin ekonomik kalkınmayı finanse etmek durumunda olduğu ülkelerde çözüm olabilir mi sorusundan yola çıkılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, gelişmekte olan ülkelerin sermaye oluşumunu hızlandırmak için tarımsal vergilendirmenin ve özellikle de arazi vergisinin önemini ortaya koymaktadır. Bununla beraber, ekonomik kalkınmada vergilendirme yoluyla arzu edilen ve olası değişimlerin, yalnızca her ülkenin koşullarının yakından analiz edildiği bir durumda etkili olabileceği ifade edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Arazinin Vergilendirilmesi, Türkiye’de Tarımsal Gelirin Vergilendirilmesi, Gelir Vergisi, Kaldor’un Potansiyel Müterakki Arazi Vergisi Önerisi, Ekonomik Kalkınmada Tarımda Arazi Vergisinin Rolü

Jel Sınıflandırması: H20, H24, O13, Q15.

ROLE OF AGRICULTURAL LAND TAX PRACTICES IN DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES: AN ASSESSMENT FOR TURKEY

ABSTRACT

It is obvious that industrialization is important in the development of countries. However, the role of the agricultural sector in the realization of the necessary infrastructure for industrialization and in the creation of capital accumulation cannot be ignored. The high share of the agricultural sector in both national income and employment in developing countries brings to mind that there is an important tax potential in this sector. When mentioning the obligation of collecting taxes from the agricultural sector in these countries, it is also stated that the taxation to be implemented should have some special characteristics. Hence, although it is acknowledged that income tax practice in the agricultural sector is an ideal and modern method, it is known that it may have some drawbacks especially for countries that have not completed their development. In this study, we started from the question of whether land tax can be a solution in the taxation of agricultural income in countries where the agricultural sector has to finance economic development. The results obtained from the study present the importance of agricultural taxation, especially land tax in order to accelerate the capital formation of developing countries. It should also be stated that the desired and potential changes in economic development through taxation can be effective only when the conditions of all countries are closely analyzed.

Keywords: Taxation of Agricultural Land, Taxation of Agricultural Income in Turkey, Income Tax, Kaldor’s Potential Progressive Land Tax Suggestion, Role of Agricultural Land Tax in Economic Development

Jel Classification: H20, H24, O13, Q15.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!