TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ VE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAYANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMIN KARMAŞIKLIĞI

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

KDV ülkemizde 1985 yılında yürürlüğe girmiş, KDV yürürlüğü ile birlikte hemen mükellefler için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu da getirilmiştir. Mükellefler yetkili organlar tarafından yasa ve benzeri düzenlemeler ile kendilerine yüklenmiş olan maddi ve şekli yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak da mükellefler için getirilmiş bir yükümlülüktür. Ancak mükelleflerin uymak zorunda oldukları bu yükümlülüğe uyulmadığı takdirde uygulanacak yaptırım konusunda iki ayrı kanunda iki farklı yaptırım öngörülmektedir. Bu çalışmada bu iki ayrı yaptırımın hukuken uygun olmadığı, iki ayrı yaptırımın ne gibi sonuçları olduğu ve nasıl düzeltilmesi gerektiği ele alınarak çözüm yolu tespit etmek amaçlanmıştır. 3100 sayılı Yasa ile bu yükümlülüğe uymayan mükellefler için birinci derece usulsüzlük yaptırımı öngörülürken, 213 sayılı Yasa ile özel usulsüzlük yaptırımı öngörülmektedir. Çözüm olarak 3100 sayılı Yasa’daki hükmün kaldırılarak 213 sayılı Yasa’daki hükmün uygulanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç, Ceza, Kanunilik, Ödeme Kaydedici Cihaz.

Jel Sınıflandırması: K14, K40, K34.

THE PRINCIPLE OF LAW OF CRIMES AND PENALTIES AND THE COMPLEXITY OF THE ENFORCEMENT PROVIDED FOR NON-USERS WITHOUT PAYMENT RECORD DEVICE

ABSTRACT

VAT entered into force in 1985 in our country, and with the VAT entry, the obligation to use payment recording devices for taxpayers was imposed. Taxpayers are obliged to fulfill the material and formal obligations imposed on them by law and similar regulations by the competent bodies. Payment Recorder Device is also an obligation for taxpayers. However, two different sanctions are stipulated in two separate laws regarding the sanction to be applied if this obligation which taxpayers have to comply with is not complied with. In this study, it is aimed to determine the solution ways by considering these two different sanctions, which are not legally appropriate, the consequences of two different sanctions and how they should be corrected. Law no. 3100 stipulates first degree irregularity sanctions for taxpayers who do not comply with this obligation, while law no. 213 stipulates special irregularity sanctions. As a solution, it is considered that the provision in the Law no. 213.

Keywords: Crime, Punishment, Legality, Payment Recorder Device.

Jel Classification: K14, K40, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!