TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SİYASAL KARAR ALMA MEKANİZMASI VE MALİ HUKUK KAPSAMINDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KARARLARININ İNCELENMESİ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Kamu ekonomisinde seçmenler, siyasi partiler, bürokratlar, baskı ve çıkar grupları olmak üzere dört aktör bulunmaktadır. Seçmenler faydalarını, siyasi partiler oylarını, bürokratlar bütçelerini, baskı ve çıkar grupları da rantlarını maksimize etme eğilimindedirler. Bu faaliyetler esnasında da bireysel tercihlerden kolektif tercihlere geçişte birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir diğer ifadeyle kamusal mal ve hizmet üretiminde etkinliğe ulaşılamamaktadır. Bu sorunların yaşanmasında ise Kamu Denetçiliği Kurumu bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kurumun, kamu idarelerinin mali faaliyetleriyle ilgili vermiş olduğu örnek kararlar, maliye teorisi ve mali hukuk çerçevesinde ele alınmıştır. Netice olarak da kamu ekonomisinde siyasi iradenin bir yansıması olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin mali faaliyetleriyle ilgili etkin kararlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal karar alma, Kamu Denetçiliği Kurumu, mali hukuk.

Jel Sınıflandırması: K34, D71, D72.

THE EXAMINATION ON DECISIONS OF OMBUDSMAN INSTITUTION WITHIN THE SCOPE OF POLITICAL DECISION MAKING AND FISCAL LAW

ABSTRACT

There are four actors in public economics: Voters, political parties, bureaucrats and pressure groups. Voters try to maximize their interests, political parties try to maximize their votes, bureaucrats try to maximize their budgets and pressure groups try to maximize their rents. During these activities, some problems come through in transition from individual choices to collective choices. In other words, the efficiency in production public goods and services cannot be reached. Ombudsman Institution arises as a solution for such kind of problems. This study is considered within the scope of fiscal precedents, public finance theory and fiscal law. As a result, the conclusion that Ombudsman Institution as a reflection political will has given effective decisions concerning fiscal activities of public administrations has beeen reached.

Keywords: Political decision making, Ombudsman Institution, Fiscal Law.

Jel Classification: K34, D71, D72.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!