TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKSAL TANIMLAMASI KAPSAMINDA SONA ERME DURUMLARININ VE SİGORTACILIKTA VERGİ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ

Mayıs 2022 Sayı 404

ÖZET

Sigorta sözleşmelerine ilişkin sona erme halleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ilgili maddelerinde dağınık şekilde düzenlendiği gibi bazı özel kanunlarda da sigorta sözleşmesinin hangi durumlarda son bulacağına yönelik olarak düzenleme yapıldığı görülmektedir. Çalışmamızda 6102 sayılı TTK’daki sona erme halleri yeri geldikçe özel kanundaki sona erme hallerinden örnekleme yoluyla bahsedilmek suretiyle aktarılmaya çalışılmıştır. 6102 sayılı TTK ve özel kanunlardaki düzenlemelerin yanı sıra tam iki tarafa borç yükleyen özel hukuk sözleşmesi niteliğindeki sigorta sözleşmelerinin sona ermesi Borçlar Kanunundaki sözleşmeyi sona erdiren hükümlere tabidir. Çalışmamızda sigorta sözleşmelerinin tam iki tarafa borç yükleyen sürekli sözleşme niteliği öne çıkarılarak bu niteliğin hukuki tanımlamasına özgü sona erme halleri de Borçlar Kanunu Kapsamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: sigorta, özel hukuk sözleşmeleri, sürekli edim, sona erme halleri, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme

Jel Sınıflandırması: G22, H24, H25

EXAMINATION OF TERMINATION SITUATIONS UNDER THE LEGAL DEFINATION OF INSURANCE AGREEMENT AND TAX APPLICATIONS IN INSURANCE

ABSTRACT

As the conditions for termination of insurance contracts are regulated in the relevant articles of Turkish Commercial Code No 6102, it is seen that some special laws also make arrangaments regarding the situations in which the insurance contract will terminate. In our study, the cases of termination in the Turkish Commercial Code No 6102, have been tried to be conveyed by mentioning the cases of termination in the special law whenever possible. In addition to the regulations in the Turkish Commercial Code No 6102 and special laws,the termination of insurance conctracts,which ara private law contacts that impose debts on both parties, is subject to the provisions of the law of obligations that terminate the contract. In our study,the nature of permanent conctract that imposes obligations on both sides of the insurance contracts has been emphasized, and the termination cases specific to the legal definition of this quality have been evaluated within the scope of the code of obligations.

Keywords: insurance, private law contracts, permanent performance, termination cases, contract that imposes obligations on both parties

Jel Classification: G22, H24, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!