TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ŞEKERLİ VE TATLANDIRICILI İÇECEKLER ÜZERİNDEKİ VERGİ ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Son yıllarda artış gösteren obezite ve diyabet hastalığı (Tip 2), milyonlarca insanı etkisi altına almaktadır. Özellikle şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerin bu hastalıklara neden olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, birçok ülke şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerin tüketimini azaltmak için, vergisel önlemlere başvurduğu görülmektedir. Burada önemli olan nokta, şekerli ve tatlandırıcılı içecekler üzerindeki vergi uygulamalarını, her bireyin ne şekilde algıladığı ve nasıl bir tutum sergilediğidir. Bu amaç doğrultusunda Z kuşağı olarak tanımlayabileceğimiz üniversite çağındaki öğrenciler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yoluyla araştırmaya katılan öğrencilerden alınan yanıtlardan hareketle tanımlayıcı istatistikler raporlanmış, ardından açıklayıcı faktör analizi ve parametrik olmayan hipotez testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; öğrencilerin şekerli ve tatlandırıcılı içecekler üzerindeki vergi konusunda belirli bir algı düzeyine sahip oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergi Bilinci, Şeker Vergisi, Türkiye

Jel Sınıflandırması: H29, H20, I10

MEASUREMENT TAX PERCEPTIONS ON SUGAR AND SWEETENED DRINKS: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT

Obesity and diabetes (Type 2), which have increased in recent years, are take hold of millions of people. Especially, sugar and sweetened appear to cause these diseases. In this context, it is observed that many countries resort to tax measures to reduce the consumption of sugar and sweetened beverages. Turkey is in one of these countries The important point here is the way tax practices on sugary and sweetened beverages are perceived by each individual and how they behave (measuring tax awareness). For this purpose, a research has been carried out on university students who can be defined as Z generation. Descriptive statistics were reported based on the responses from the students who participated in the study by non-random sampling and then descriptive factor analysis and nonparametric hypothesis tests were applied.. According to the results obtained; It was determined that the students had located level of tax perception on the tax on sugar and sweetened beverages.

Keywords: Tax Perception, Tax Awareness, Sugar Tax, Turkey

Jel Classification: H29, H20, I10

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!