TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE MÜKELLEFLERİN MOTİVASYONLARININ VERGİ UYUMUNA ETKİSİ

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Muhasebe meslek mensuplarının mesleki motivasyonları ile mükelleflerin iş yaşamlarındaki motivasyonları vergi uyumunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırmada hem muhasebe meslek mensuplarının hem de mükelleflerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin kurulan ilişkilere nasıl yansıdığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma verileri 25 muhasebe meslek mensubu ve 15 vergi mükellefi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi, tümevarım analizi yoluyla bilgisayar destekli nitel veri analizi programından biri olan NVivo 11 Pro yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları ise araştırma sorusu temel alınarak sunulmuş ve bu bulgular vergi uyumu bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Muhasebe Meslek Mensupları, Vergi Mükellefleri, Nitel Araştırma Yöntemi, Motivasyon.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, M40, M41

THE EFFECT ON TAX COMPLIANCE OF ACCOUNTING PROFESSIONALS AND TAXPAYERS MOTIVATIONS

ABSTRACT

The professional motivations of accounting professionals and the motivations of the taxpayers in their work lives have a significant effect on tax compliance. In this study, it was tried to determine what factors affecting the motivation of accounting professionals and taxpayers and how these factors are reflected on the established relations. For this purpose, the research was carried out by qualitative research method and it was designed as a case study. The data were collected through semi-structured interviews with 25 accounting professionals and 15 taxpayers. The analysis of the research data was carried out with the help of NVivo 11 Pro which is one of the computer aided qualitative data analysis program by induction analysis. The findings of the research were presented based on the research question and these findings were evaluated in the context of tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Accounting Professionals, Taxpayers, Qualitative Research Methodology, Motivation.

Jel Classification: H20, H26, M40, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!