TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME, YÖNLENDİRİCİ VERGİLENDİRME VE EMLAK VERGİSİNİN MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLE YÖNLENDİRİCİ VERGİLENDİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şubat 2024 Sayı 425

ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan mali güce göre vergilendirme ilkesi, sosyal devletin vergi adaleti ile ilgili bir ilkesidir. Bu ilke verginin adaletli ve dengeli dağılımını sağlamakta, yasa koyucunun vergiyi koyarken yükümlülerin ekonomik durumunu göz önüne alacak bir sisteme uyması gerektiğini belirtmektedir. Kişinin gelir ve servet elde etmesi veya tüketime yönelmesi durumu, kişinin mali gücünün olduğuna karinedir. Türk vergi sisteminde yer alan vergiler, genel itibariyle mali güç kriterini esas almakta ve mali gücün göstergeleri olan; gelir, servet ve harcama vergileri olarak dizayn edilmektedir. Emlak vergisi gayrimenkul üzerinden alınan, objektif, dolaysız, yerel ve gayrisafi gibi özellikler taşıyan bir servet vergisidir. Çalışmamızda mali güce göre vergilendirme ilkesi ve yönlendirici vergilendirmenin ayrıntılarına yer verilmiş, ayrıca emlak vergisinin yönlendirici vergi olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiş, yapılabilecek bazı düzenlemelerin, ülkedeki barınma sorununun çözümünde katkı sunacağı ve beyan edilmeyen kira gelirlerinin, beyan edilmesine sevk edebileceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mali Güce Göre Vergilendirme, Yönlendirici Vergilendirme, Emlak Vergisi

Jel Sınıflandırması: K34, E62

TAXATION ACCORDING TO FINANCIAL POWER, DIRECTIONAL TAXATION AND EVALUATION OF PROPERTY TAX IN TERMS OF TAXATION ACCORDING TO FINANCIAL POWER AND DIRECTIONAL TAXATION

ABSTRACT

The principle of taxation according to financial power, which is stated in paragraph 1 of Article 73 of the Constitution of the Republic of Turkey, is a principle of the social state related to tax justice. This principle ensures a fair and balanced distribution of taxes and states that the legislator must comply with a system that takes into account the economic situation of the taxpayers. The fact that a person obtains income and wealth or tends to consumption is a presumption that the person has financial power. Taxes in the Turkish tax system are generally based on the criterion of fiscal power and are designed as income, wealth and expenditure taxes, which are indicators of fiscal power. Property tax is a wealth tax levied on real estate, which is objective, direct, local and gross. In our study, the details of the principle of taxation according to fiscal power and directional taxation are given, it is also stated that property tax should be used as a directional tax, some regulations that can be made will contribute to the solution of the housing problem in the country and may encourage the declaration of undeclared rental income.

Keywords: Taxation According to Fiscal Power, Directional Taxation, Property Tax

Jel Classification: K34, E62

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!