TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİNDE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ UYGULANMASI, YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI VE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Son yıllarda özellikle vergi kanunlarında yapılan değişiklikler neticesinde vergi sistemimize giren konular; yanlış hesaplamalara/beyanlara/uygulamalara mahal vermemek adına, en iyi şekilde kavranmak ve doğru bir şekilde tatbik edilmek zorundadır. Bu kapsamda önem arz eden uygulamalardan bir tanesi de finansman gider kısıtlaması uygulamasıdır. 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1” 6. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na, 37. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen finansman gider kısıtlaması uygulamasında, eklenen ilgili maddelere ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden, belirli kıstaslar kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmının, gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir. Bu çalışmada finansman gider kısıtlamasına yönelik hesaplamalar detaylı olarak izah edilecek olup, finansman gider kısıtlamasının kurumlar vergisine etkisi irdelenerek, muhasebeleştirilmesi ve mali tablolara yansımaları açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Finansman Gider Kısıtlaması, Öz Kaynak, Yabancı Kaynak, Kurumlar Vergisi, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider.

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H25, H29

APPLICATION OF FINANCIAL EXPENSE RESTRICTIONS IN CORPORATE TAX, EDITING OF REQUIRED ACCOUNTING RECORDS AND FINANCIAL STATEMENTS

ABSTRACT

Issues that have entered our tax system as a result of changes made in tax laws in recent years; It must be understood in the best possible way and applied correctly in order to avoid incorrect calculations/declarations/applications. One of the important practices in this context is the financial expense restriction application. Based on the Law No. 6322 on the Collection Procedure of Public Receivables and the Law on Amendments to Certain Laws, the relevant articles added to the Income Tax Law with its Article 6, the Corporate Tax Law with its Article 37 in the financial expense restriction application, and the Presidential Decree No. 3490, certain criteria are set. 10% of the total of expenses and cost elements made under the names of interest, commission, maturity difference, profit share, exchange rate difference and similar items related to foreign resources within the scope of the transaction will not be accepted as deduction as expense. In this study, the calculations for the financial expense restriction will be explained in detail, the effect of the financial expense restriction on corporate tax will be examined, and its accounting and reflections on the financial statements will be explained.

Keywords: Financing Expense Restriction / General Interest Disallowance, Equity, Foreign Source / Liabilities / Debts, Corporate Tax / Corporate Income Tax / Corporation Tax, Disallowable Deductions / Disallowable Expense / Non-Deductible Expense.

Jel Classification: H20, H21, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!