TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KORONAVİRÜS (COVID-19) VE VERGİ GELİRLERİ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Koronavirüs (Corona Virus Disease/Covid-19) hastalığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlara neden olmuştur. Bunların başında sağlık sorunları gelmekle birlikte ekonomik, sosyal, mali ve psikolojik alanda da birçok sorun ortaya çıkmıştır. Covid-19 hastalığının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Türkiye’de alınan hukuki, siyasi ve idari bir dizi önlem bireylerin ve firmaların mali sorunlar ile karşılaşmalarına neden olmuştur. Kamu idaresi tarafından ekonomik birimlerin karşılaştığı bu mali sorunların çözümüne yönelik olarak bir dizi vergisel tedbirler yürürlüğe koyulmuştur. Bu tedbirlerin temel amacı gelir akışı duran şirketler ile diğer ekonomik birimlere mali alanda kolaylık sağlamaktır. Çalışmanın amacı Türkiye’de covid-19 hastalığının vergi gelirleri üzerindeki etkisini incelemektir. Covid-19 hastalığı vergi gelirlerini iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan birincisi vergisel tedbirlerin vergi gelirleri üzerindeki etkisidir. İkincisi ise hastalığın en az hasarla atlatılmasına yönelik alınan yasak ve kısıtlamaların vergiyi doğuran olayları azaltmasının etkisidir. Çalışmada 2019 yılı Mart ayı ile 2020 Mart ayı verileri karşılaştırıldığında, vergi gelirlerinde ve gerçekleşme oranlarında azalmalar meydana geldiği tespiti yapılmıştır. Buna göre gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde geçmiş döneme göre azalmalar meydana gelmiştir. Çalışmanın sonucunda Covid-19 hastalığına karşı uygulamaya konulan yasak ve kısıtlamalar ile mali sorunların çözümü için uygulanan vergisel tedbirlerin vergi gelirlerini etkilediğine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Gelirleri, Vergisel Tedbirler, Covid-19

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H26

CORONAVIRUS (COVID-19) AND TAX REVENUES

ABSTRACT

Coronavirus (Coronavirus Disease / Covidien-19) disease has caused major problems in Turkey as well as all over the world. Although health comes first, there are many problems in the economic, social, financial and psychological fields. Covidien-19 received legal in Turkey in order to prevent the spread of the disease, a number of political and administrative measures have led to individuals and companies encounter financial problems. A series of tax measures have been put in place by the public administration to address these financial problems faced by economic agents. The main purpose of these measures is to provide financial convenience to companies and other economic units whose income flow stops. The aim of this study was to examine the Covidien-19 disease in Turkey, the impact on tax revenues. Covid-19 disease affects tax revenues in two ways. The first is the effect of tax measures on tax revenues. The second is the effect of prohibitions and restrictions to overcome the disease with the least damage, reducing tax incidents. In the study, when the data of March 2019 and March 2020 were compared, it was determined that there was a decrease in tax revenues and realization rates. Accordingly, there have been decreases in taxes on income, wealth and expenditures compared to the previous period. As a result of the study, it was found that the prohibitions and restrictions applied against the Covid-19 disease and the tax measures applied to solve financial problems affect tax revenues.

Keywords: Tax Income, Tax Measures, Covid-19

Jel Classification: H20, H22, H26

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!