TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KANUNİ TEMSİLCİLER İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ AMME ALACAKLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARINA ANAYASA MAHKEMESİ’NİN FARKLI BAKIŞ AÇISI

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

Anonim ile limited şirketin kanuni temsilcilerinin sorumluluğu, Vergi Usul Kanunu haricinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35’inci maddesinde de düzenlenmiş, aynı Kanunun 35’inci maddesinde ise limited şirket ortaklarına özgü sorumluluk haline yer verilmiştir. Anılan maddelerde zaman içerisinde bazı değişikliklere gidilmiş ve bu değişikliklerin bazıları iptal talebi ile Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi ise iptal istemlerini değerlendirirken sorumluluğun şartları bakımından örtüşen kurallara dair farklı yönde kararlar vermiştir. Bu çalışmada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi ile mükerrer 35’inci maddesinde zaman içerisinde yapılan değişikliklere değindikten sonra bu değişikliklerden iptal davasına konu edilenlere ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ele alınıp birbiri ile mukayese edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Limited Şirket, Kanuni Temsilci, Ortak, Amme Alacağı, Anayasa Mahkemesi.

Jel Sınıflandırması: H25, H73, K34.

DIFFERENT PERSPECTIVES OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON THE LIABILITIES OF LEGAL REPRESENTATIVES AND SHAREHOLDERS FOR UNPAID PUBLIC RECEIVABLES OF LIMITED LIABILITY COMPANY

ABSTRACT

Beside the provisions of Tax Procedure Act, the liability of legal representatives of the joint stock and limited liability companies is regulated in the repeating article 35 of the Act On Collection Procedure of Public Receivables numbered 6183. The 35th article of forementioned Act also covers the specific liability for the shareholders of the limited liability company. Many amendments were made to these articles over time and some of these amendments were brought to the Constitutional Court with the request for cancellation. The Constitutional Court, on the other hand, has taken different decisions regarding the overlapping rules in terms of the conditions of liability when evaluating the cancellation requests. In this study, we aim to discuss and compare the Constitutional Court decisions taken on the cancellation requests of the article 35 and repeating article 35 of the Act On Collection Procedure of Public Receivables, after addressing the amendments made over time to these articles.

Keywords: Joint Stock Company, Limited Liability Company, Legal Representative, Shareholder, Public Receivable, Constitutional Court.

Jel Classification: H25, H73, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!