TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMUSAL MALLARIN MEMNUNİYET DERECESİ: İL BAZINDA YATAY KESİT ANALİZİ

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

İçerisinde yaşadığımız dünya hızlı bir değişim içerisindedir. 20.yüzyılın sonlarından itibaren ekonomiden, politikaya, sağlık hizmetlerinden, eğitime ve kültüre kadar neredeyse tüm alanlarda yeni anlayışlar gelişmiş, yeni ilkeler ve değerler ortaya çıkmıştır. Küreselleşme, liberal değerler, finansal piyasaların serbestleşmesi vb. gibi oluşumlar devletin üstlendiği rolde de köklü değişimlere yol açmıştır. Devletin işlevlerindeki değişim beklentileri devletin yüzyıllardır süregelen temel görevi olan kamusal mal üretiminin sonu anlamına gelmemektedir. Devletin asli olarak yerine getirmek zorunda olduğu görev kamusal mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmektir. Burada kamusal mal ve hizmetten kastedilen kamusal mallar teorisinde açıklandığı üzere devletin üstlenmiş olduğu tam kamusal ve yarı kamusal malları ifade etmektedir. Ancak kamusal malların arzında karşılaşılan bazı güçlükler bulunmaktadır. Kamu mallarının piyasaya konu olmamaları, fiyatlandırılmamaları ve finansmanının vergilerle sağlanıyor olması talebin piyasa mekanizmasına göre belirlenmesini engellemektedir. Kamusal malların optimal düzeyde üretilemiyor olması bu mal ve hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetlerinin belirlenemediği anlamına gelmemektedir. Bu çalışma Türkiye’deki kamusal mal ve hizmet kullanıcılarının, memnuniyeti konusunu araştırmaktadır. Türkiye’deki 81 ilin 2013 yılı verileri kullanılarak bazı ekonomik göstergeler çerçevesinde kamusal mal ve hizmetler kapsamında değerlendirilen eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, adalet, savunma ve ulaşım gibi hizmetlerdeki memnuniyeti nasıl etkilediği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mallar, Maliye, Vergi

Jel Sınıflandırması: H10, H20, H41

THE SATISFACTION DEGREE OF PUBLIC GOODS: PROVICE BASED HORIZONTAL CROSS-SECTIONAL ANALYSIS

ABSTRACT

The world we live in is undergoing a rapid change. From the end of the 20th century, new insights have been developed in almost all areas ranging from economy, politics, health services, education and culture, and new principles and values have emerged. Globalization, liberal values, liberalization of financial markets, etc. have led to drastic changes in the role that the state has taken. The expectation of change in the functioning of the state does not mean the end of the state’s production of public goods, which has been the main task of the state for centuries. The task that the state has to fulfill is to perform the production of public goods and services. Here, public goods and services refer to full public and semi-public goods that the state has undertaken, as described in the theory of public goods. However, there are some difficulties encountered in the supply of public and services. The fact that public goods are not subject to the market, are not priced and are financed by taxes prevents the demand from being determined according to the market mechanism. The fact that public goods cannot be produced at the optimal level does not mean that the satisfaction of these goods and services cannot be determined by the citizens. In this study, user satisfaction issues of public goods and services in Turkey are being investigated. In this study, it is investigated how some economic indicators have affected satisfaction of services such as education, health, social security, justice, defense and transportation within the scope of public goods and services using 2013 year data from 81 provinces in Turkey.

Keywords: Public Goods, Finance, Tax

Jel Classification: H10, H20, H41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!