TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜMRÜK HUKUKUNDA ‘İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI’ DOLAYISIYLA UYGULANAN EK VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ VE BUNA İLİŞKİN OLARAK KESİLEN CEZALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER (II)

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

İthalatta gözetim uygulaması ile yerli üretim ve üreticinin ithal ürünler karşısında korunması için, ithal ürünlerin rekabet eşitsizliğine yol açacak daha düşük fiyatlardan iç piyasaya arzının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda birer hukukî kaynak olarak idarenin düzenleyici işlemleri ithalatta gözetim uygulamasının usul ve esasları hükme bağlanmıştır. Bu hukukî kaynaklardan biri olan 2019/1 sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamaları Genelgesi ile ithale konu eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde yurt dışı diğer gider beyan edilmesine imkân veren bir malî usul getirilmiştir. Bunun yanı sıra, 2019/1 sayılı Genelge ile bahse konu ek beyana tabi tutar, eşyanın nihai kıymetine dâhil olarak değerlendirilmekte ve ek vergilendirme işlemleri hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, ek vergilendirme işlemlerinin dava konusu yapılması hâlinde ise yükümlüler hakkında malî ve idarî cezalar uygulanmaktadır. Ancak, 2019/1 sayılı Genelge uyarınca tesis edilen ek vergilendirme işlemleri verginin kanunîliği ilkesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu düzenlemelerine uygun olmamaları nedeniyle hukuka aykırı hâle gelmektedir. Ayrıca, 2019/1 sayılı Genelge uyarınca kesilen malî ve idarî cezalar da vergilendirme işlemlerine bağlılıkları ve sebep-konu unsurlarındaki hukuka aykırılıklar ile hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı nedenleriyle hukuka uygun olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Verginin Kanunîliği İlkesi, İthalatta Gözetim Uygulaması, Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması, İdarî İşlem Teorisi, Hukuka Uygunluk Nedenleri.

Jel Sınıflandırması: K34, K39.

CONSIDERATIONS ON IMPLEMENTING OF ADDITIONAL TAXATION TRANSACTIONS AND PENALTIES DEPENDING UPON THOSE DUE TO ‘SURVEILLANCE ENFORCEMENT IN IMPORTS’ IN CUSTOMS LAW (II)

ABSTRACT

The surveillance enforcement in important aims to prevent supplying imported commodities to inner markets for lower prices which cause inequality of competition to be protected of domestic production and producer against imported products. In this context, administrative regulations have been ruled on procedures and essences as sources of law. A financial procedure established is allowed to be declared some abroad outlay to increase the value of to be reached to the level which is defined in the regulation by the Circular Surveillance Enforcement with Value Criterion no. 2019/1 which is one of these sources of law. Moreover, the amount which is defined according to mentioned additional declaration is brought into existence the final value of the customs goods with the former real value and additional taxation transactions have been ruled by the Circular no. 2019/1. Furthermore, fiscal and administrative fines have been imposed on taxpayers whether they bring the additional taxation transactions before the court. Nevertheless, the additional taxation transactions established according to the Circular no. 2019/1 have been unlawful because not to be obeyed legality principle of tax and the rules of the Custom Law no. 4458. Then again, the fiscal and administrative fines have been imposed according to same circular are not lawful. Because those fines depend upon the transactions of taxation, unlawfulness in cause and subject elements and existence of causes of compliance with law.

Keywords: Customs Law No. 4458, Legality Principle of Tax, Surveillance Enforcement in Imports, Surveillance Enforcement with Value Criterion, Theory of Administrative Transaction, Causes of Compliance with Law.

Jel Classification: K34, K39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!