TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİNİN ANALİZİ

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

1950 yılından itibaren başlayan tarihsel süreç içinde gelir vergisi açısından gerçek gelire yaklaşarak gerçek geliri tüm bileşenleri ile kavramak ve kapsamak amacı çerçevesinde vergi güvenlik önlemleri uygulanmaya konulmuştur. Literatürde; vergi güvenlik müessesesi, vergi güvenlik önlemleri ve vergi güvenlik uygulamaları olarak çeşitli şekillerde adlandırılan uygulamalar ile vergilendirmede oto kontrol sisteminin etkinliği hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak yönünde ise “Ortalama kar haddi esası”, “Asgari gayrisafi hasılat esası”, “Gider esası”, “Servet beyanı”, “Asgari zirai kazanç esası”, “Asgari zirai vergi” ve “Hayat standardı esası” olmak üzere vergi güvenlik önlemeleri olarak uygulanmış ancak yürürlükten kaldırıldıklarından dolayı günümüzde Türk Vergi Sistemi uygulama sürecinde tarihsel uygulamalar olarak yerlerini almışlardır. Söz konusu vergi güvenlik önlemleri, gerek uygulama gerekse literatür açısından çok önemli sonuçları olan, günümüz uygulama ve literatürüne katkı vererek örnek teşkil eden uygulamalar niteliğine sahip bulunmaktadırlar. Söz konusu vergi güvenlik önlemeleri incelenerek, ayrıca günümüzde gelir vergisi sisteminde uygulanmasına devam edilmekte olan üç farklı vergi güvenlik önleminin değerlendirmelerine de makalede yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi güvenlik önlemleri, gelir vergisi, vergi sistemi, oto kontrol

Jel Sınıflandırması: M40, M42, M48

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF TAX SECURITY MEASURES IN THE FRAMEWORK OF INCOME TAX IN THE HISTORICAL PROCESS

ABSTRACT

In the historical process starting from 1950, tax security measures have been put into practice within the framework of the aim of understanding and covering real income with all its components by approaching real income in terms of income tax. In the literature; The effectiveness of the auto control system in taxation is aimed with the applications called tax security institution, tax security measures and tax security applications in various ways. In order to achieve this goal, the tax bases are “Average profit rate basis”, “Minimum gross revenue basis”, “Expense basis”, “Declaration of wealth”, “Minimum agricultural income basis”, “Minimum agricultural tax” and “Living standard basis”. were implemented as security measures, but since they were abolished, they have taken their place as historical applications in the application process of the Turkish Tax System today. The tax security measures in question have the characteristics of exemplary practices by contributing to today’s practice and literature, which have very important results in terms of both practice and literature. The said tax security measures are examined and the evaluation of three different tax security measures, which are still being implemented in the income tax system today, are also included in the article.

Keywords: Tax security measures, income tax, tax system, self control.

Jel Classification: M40, M42, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!