TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK VERGİLENDİRME SİSTEMİNİN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Kamu harcamalarının en önemli finansman aracı olan vergilerin, mükellefler tarafından kolayca ödenmesinin ve vergisel sürece dair işlemlerin zorlanmadan yerine getirilmesinin, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu arttıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle devlet, vergisel işlemlerin elektronik ortamda her aşamada yerine getirilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çalışmada elektronik vergilendirme sisteminin vergiye gönüllü uyuma etkisini belirlemek amacıyla bir veri toplama aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Afyonkarahisar ve Konya il merkezinde görev yapmakta ve elektronik vergilendirme sistemini kullanmakta olan 195 adet serbest muhasebeci ve mali müşavire anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerle faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Faktör Analizi için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve sonuçta iki faktörlü ve 13 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Vergilendirme, Vergiye Gönüllü Uyum, SMMM

Jel Sınıflandırması: H21, H11, H26, M48

THE EFFECT OF ELECTRONIC TAXATION SYSTEM ON TAX COMPLIANCE

ABSTRACT

It is considered that if the taxes, which are the most important financing instrument of public expenditures, are easily paid by taxpayers and tax proceedings are carried out without difficulty, the taxpayers’ tax compliance will increase. For this purpose, the government is working hard to carry out the tax transactions in every stage of the electronic environment. In this study, it is aimed to develop a data collection tool in order to determine the effect of electronic taxation system on tax compliance. In this context, a questionnaire was applied to 195 independent accountants and financial advisers who work in Afyonkarahisar and Konya city center and who are using electronic taxation system. Factor analysis was performed by using SPSS package program. In this respect, validity and reliability analyzes were performed and as a result, a scale consisting of two factors and 13 items was developed.

Keywords: Electronic Taxation, Tax Compliance, Financial Advisers.

Jel Classification: H21, H11, H26, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!