TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL EKONOMİNİN BOYUTU, VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OECD ÇALIŞMALARI, ÖNERİLER, ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DE YAPILAN DÜZENLEMELER VE DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak geleneksel ekonomik faaliyetler yanında, dijital ortamda yapılan aktiviteler ve ekonomik faaliyetler büyük bir ivme kazanmış ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, hacim olarak önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Dijital ortamda tüm dünya, mal ve hizmet sunumları, sosyal aktiviteler yönüyle tek bir dükkân, tek bir mağaza, tek bir mekân haline gelmiştir. Bu faaliyetler ve aktivite içerisinde yer alan bireyler, girişimciler, işletmeler, dünyanın her tarafına erişebilme imkânına sahip olmuşlar ve geleneksel ticaretin yanında, uzaktan, mesafeli yeni iş modellerini ortaya çıkarmışlardır. Dijital ortamda yapılan bu faaliyetler mekânsal sınır kavramını ortadan kaldırdığı için vergilendirme açısından kanuni merkez ve iş merkezi, fiziki mevcudiyete dayalı işyeri, daimi temsilci, fiziki kontrol, gümrük kontrolü, fiziki teslim, fiziki olarak hizmetten yararlanma, ikametgâha dayalı belirleme gibi geleneksel kontrol mekanizmalarını tek başına, birlikte ve bazen de tamamıyla işlevsiz hale getirmiştir. Buna bağlı olarak özellikle uluslararası şirketler için vergiden kaçınma ve vergi kaçırma fırsatları doğmuş, bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkeler ciddi vergi kayıplarına maruz kalmış ve dijital ekonominin nasıl vergilendirileceği konusu uluslararası düzeyde yoğun bir tartışma konusu haline gelmiştir. Başta OECD olmak üzere, Avrupa Birliği ve diğer birlik, uluslararası kurum ve kuruluşlar bu alanın vergilendirilmesi üzerine politika geliştirmeye başlamışlardır. Daha adil, ülke haklarını gözeten ve vergi planlaması yapmayı ve vergiden kaçınmayı önleyen vergilendirme yol ve yöntemleri önerilmeye başlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: OECD, Dijital Ekonomi, İş Modelleri, Vergilendirme, Uzaktan Mesafeli Satışlar, Vergiden Kaçma Ve Kaçınma, Dijital Hizmet Vergisi, Basit Kayıt Sistemi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

SIZE OF THE DIGITAL ECONOMY OECD STUDIES FOR THE TAXATION, SUGGESTIONS, AND THE ARRANGEMENTS FOR EXAMPLE THE COUNTRY PRACTICES AND DIGITAL SERVICE TAX IN TURKEY

ABSTRACT

In addition to traditional economic activities due to technological developments, digital activities and economic activities gained momentum and reached a significant volume in both national and international areas. In the digital environment, the world has become a single shop, a single store and a single place in terms of product and service offerings and social activities. These activities and individuals, entrepreneurs, businesses that have been involved in this activity have had access to all parts of the world and they have introduced new business models from a distance and distance in addition to traditional trade. Since these activities carried out in digital environment eliminate the concept of spatial boundary, in terms of taxation, legal control center, business center, workplace based on physical presence, permanent representative, physical control, customs control, physical delivery, physical utilization, determination based on residence, traditional control mechanisms alone together and sometimes completely dysfunctional. As a result, tax avoidance and tax evasion opportunities have emerged especially for international companies, the countries in which these companies operate have suffered serious tax losses and the issue of how to tax the digital economy has become a subject of intense debate at the international level. The European Union and other unions, international institutions and organizations, in particular the OECD, have started to develop policies on the taxation of this field. More equitable, ways and methods of taxation have been proposed that respect country rights and prevent tax planning and tax avoidance.

Keywords: OECD, Digital Economy, Business Models, Taxation, Distance Sales, Tax Avoidance and Avoidance, Digital Service Tax, Simple Registration System.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!