TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEĞER ARTIŞ PAYI

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

İmar planı değişikliklerinden kaynaklanan değer artışları kamuya döndürülerek; kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerinde kullanılabilir. Bu amaçla 7221 Sayılı Kanun’la 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek 8. madde ile değer artış payı düzenlenmiş olup; taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacaktır. Söz konusu düzenleme; planın bütünlüğünün bozulması, taşınmaz maliklerinin plan değişikliği istemesine engel olması, değer artışının tamamen yerel yönetimlere bırakılmaması ve bazı alanlarda yapılacak değişikliklerin değer artış payı dışında tutulması yönlerinden tartışılabilir.

Anahtar Kelimeler: Değer artış payı, imar planı, plan değişikliği, taşınmaz

Jel Sınıflandırması: R51, R52, R58

THE SHARE OF INCREASED VALUE

ABSTRACT

Increased value resulting from changes in construction plan can be used in transformation and infrastructure services by transferring it into the public. For this reason, increased value is regulated with the 8th additional article added to 7221 numbered act and 3194 numbered construcition act; all increased value of land having increase in its value as a result of the change in construction plan realized within the scope of city block on the demand of all real estate owners, is taken as a share of increased value. This regulation can be discussed in terms of breaking the integrity of the plan down, in terms of that it hampers real estate owners to desire plan change, in terms of that increased value cannot be completely left to local administrations and in terms of that the changes realized in some areas cannot be excluded from the share of increased value.

Keywords: Increased value, construction plan, plan change, premises.

Jel Classification: R51, R52, R58

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!