TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2020 YILINDAN İTİBAREN ELDE EDİLEN TELİF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRME SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

5/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine uzun yıllardır uygulanmakta olan telif ve ihtira beratı kazanç istisnasında sınırlamaya gidilmiş ve yapılan değişiklikle, madde kapsamındaki kazançları toplamı vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşanların bu istisnadan yararlanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Telif hakkı ve ihtira beratı kazanç istisnasına eklenen bu hükümle, serbest meslek faaliyetinde bulunan müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin istisna kapsamındaki çalışmalarından elde ettikleri kazançları yıllık olarak belirlenen kazanç tutarını aşması durumunda istisna uygulanmayacak ve yıllık beyanname vereceklerdir. Örneğin telif kazancı elde eden sanatçı ve yazarlar elde ettikleri telif kazancı vergi tarifesinin dördüncü gelir dilimindeki tutarı aşarsa bu istisnadan yararlanamayacaklar ve serbest meslek faaliyeti yönünden mükellefiyet tesis ettirerek yıllık beyanname vereceklerdir. Ancak, yıllık beyanname vermek durumunda olan kişilerin defter tutma, tevkifat yapma ve geçici vergi ödeme gibi yükümlülükleri olmayacak sadece yıllık beyanname verecekler ve beyan ettikleri serbest meslek kazançları için yıl içinde ödedikleri tevkifatı da mahsup edebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Serbest meslek kazancı, eser, telif kazanç istisnası, müellif, mucit, vergi tevkifatı, yıllık beyanname.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

CHANGES TO THE TAXATION SYSTEM OF ROYALTY GAINS FROM 2020 YEAR

ABSTRACT

With the Law No. 7194 dated 5/12/2019, effective from 1.1.20220, there was a limitation on the royality and patent gain exemption which has been applied to Article 18 of the Income Tax Law for many years and the amendment stipulates that those whose total earnings under the article exceed the amount in the fourth income tranche of the tax tariff ( 600,000 TL for 2020) cannot benefit from this exemption. This provision, which is added to the benefit exemption, ensures that no exemption shall be applied if the earnings of self-employed authors, translators, sculptors, calligraphers, painters, composers, computer programmers and inventors from their work in the scope of the exemption exceed the annual amount of earnings and the return have to be given. For example, artists and writers who obtain royalties will not be able to benefit from this exemption if the royalties they obtain exceed the amount in the fourth income segment of the tax tariff and will provide annual returns by establishing a liability for self-employment activity. However, people who have to give annual returns will not have obligations such as book keeping, withholding and temporary tax payment, they will only give annual returns and they will be able to absorb the withholding they have paid in the year for the self-employment gains they have declared.

Keywords: Self-employment gain, work, royality gain exception, author, inventor, tax withholding, annual return.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!