TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI VE KOBİ TFRS İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Şirketlerin muhasebe uygulamaları ile bunların bağımsız denetimi esas olarak Yeni TTK’da düzenlenmiş ve bu konularda KGK yetkili kılınmıştır. TTK’da şirketlerin finansal tablolarını TMS’lere göre düzenlemesi gerektiği hüküm altına alınmış olmakla birlikte, KGK’nın değişik işletme büyüklükleri ve sektörler için özel standartlar ve düzenlemeler belirleyebilmesine imkân tanınmıştır. Bu bağlamda, KGK tarafından KAYİK’lerin finansal tablolarının hazırlanmasında TMS uygulaması zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TMS uygulamasına izin verilmiştir. Bağımsız denetime tabi olup TMS uygulamayan işletmelerin ise KGK tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı belirlenen ilave hususlarla birlikte uygulayarak finansal tablolarını hazırlaması öngörülmüştür. Ancak bu konuda uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi ve gerçeğe uygun sunum sağlanabilmesi için AB Muhasebe Direktifiyle uyumlu yerel bir finansal raporlama çerçevesinin oluşturulması çalışmalarına başlanmış ve son olarak hazırlanan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı 13/11/2015 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Bu çalışmanın amacı Taslak Çerçeve’de yer verilen düzenlemeler ile bunların KOBİ TFRS ile benzerlikleri ve farklılıklarının karşılaştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, TMS, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK), Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi, KOBİ TFRS

Jel Sınıflandırması: M4O, M41, M42, M49

NATIONAL FINANCIAL REPORTING FRAMEWORK AND COMPARISON WITH IFRS FOR SMES

ABSTRACT

Accounting practices of companies and their independent audit was essentially regulated in the New Turkish Code of Commerce and Public Oversight Agency (Accounting and Auditing Standards Authority) was authorized regarding these issues. It was regulated in the Turkish Code of Commerce that the companies were required to arrange their financial statements according to Turkish Accounting Standards; however, it was made possible for Public Oversight Agency to establish special standards and arrangements for various business sizes and sectors. In this respect, Public Oversight Agency made it a requirement for public interest entities to apply Turkish Accounting Standards in the preparation of their financial statements, and other entities were allowed to apply the Turkish Accounting Standards optionally. It was envisaged for businesses who are subject to independent audit but do not apply Turkish Accounting Standards to apply the legislation in force together with the additional points that have been established until an arrangement is made by the Public Oversight Agency and to prepare their financial statements accordingly. However, in order to eliminate the hesitations in practice regarding this issue and to enable a realistic presentation, work has been started to create a local financial reporting framework in compliance with the EU Accounting Directive and the latest Draft of Local Financial Reporting Framework was opened to public opinion on 13.11.2015.The aim of this article is to compare the arrangements in the Draft Framework with the SME TFRS and to find out the similarities and differences.

Keywords: Auditing, IFRS, Public Interest Entities (PIEs), National Financial Reporting Framework, IFRS for SMEs

Jel Classification: M4O, M41, M42, M49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!