TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ULUSLARARASI BELGELER IŞIĞINDA ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle son on yıldaki baş döndürücü hızdaki gelişimi ekonomi ve ticarette pek çok yeni kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu kavramlardan biri de e-ticarettir. Süreç içerisinde devlet de bu gelişim sürecinin bir parçası haline gelerek düzenlenme ihtiyacı içerisinde olan bu yeni kavrama ilişkin kuralları oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmada, sırasıyla e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri, konuyla ilgili uluslar arası kurum ve kuruluşların ortaya koyduğu belgelerde nasıl ifade bulduğu ve Türk Mevzuatındaki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yasalaşmasıyla birlikte bu mevzuatın önemli bir parçası haline gelecek olan ve halihazırda 240 sıra sayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Gündeminde yer alan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısında e- ticaretin gelişmesi, yaygınlaşması ve daha güvenli ortamlarda yapılabilmesi amacı ile bilgilendirme yükümlülükleri, ticari iletişim, elektronik ticari iletiler ve istenmeyen iletilere (spam) yönelik kurallar getirilmiş ve bu alandaki muhatap sorunun kaldırılması hedeflenmiştir. Ancak ekonomide kayıt dışılığın önlenmesi, dış ticaret açığının azaltılması gibi makro-politik hedeflerle de örtüşen Tasarının bu alandaki sorunları çözebilmesi elbette konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve kamuoyunda konuya ilişkin farkındalık oluşturulmasıyla mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, internet, Elektronik Ticaret, ileti, Tasarı

Jel Sınıflandırması: O30, O33, O38, O39

DRAFT LAW ON REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE IN LIGHT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS

ABSTRACT

The extremely rapid development of information and communication technologies especially in the last ten years has caused many new concepts to emerge in economics and commerce. One of these concepts is e-commerce. In this process, the state also became a part of this development process and started to make rules regarding this new concept that requires regulation. In this study, the place of e-commerce in the world and in Turkey, how the issue is expressed in the documents of international institutions and organizations and its place in the Turkish legislation are dealt with respectively. The Draft Law on Regulation of Electronic Commerce is on the agenda of the general assembly of the Turkish Grand National Assembly (TGNA) with the ordinal number 240 and with its enactment it will become an important part of this legislation. Rules have been set for informing liabilities, commercial communication, electronic commercial messages and undesired messages (spam) in order to develop and spread e-commerce as well as to carry it out in safer environments and the target has been to eliminate the corresponding problem in this field. However, certainly, it is only possible with the support of other public institutions and organizations and creating awareness in the public opinion regarding the issue that this Draft, which is in line with macropolitical targets such as preventing unrecorded economy and reducing the deficit of foreign trade, can solve the problems in this area

Keywords: Information, Internet, Elektronic Commerce, Message, Draft

Jel Classification: O30, O33, O38, O39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!