TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

Nisan 2012 Sayı 283

ÖZET

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli gelir kalemini sigorta primleri oluşturmaktadır. Bunun dışında idari para cezaları da hem bir gelir kalemi olması nedeniyle hem de kayıtdışılık ile prim kaçırmanın önüne geçme noktasında önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Bu bakımdan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tahsil edilme usulü ve süreleri de önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin onaltıncı fıkrasına göre Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 51’inci, 102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla Kurum alacaklarının tahsili açısından zamanaşımı uygulamalarında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Bu itibarla 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında zamanaşımı uygulamasına yönelik düzenlemeler ayrıca yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler niteliği itibariyle diğer kamu alacaklarının zamanaşımı uygulamalarından önemli farklılıklar içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Zamanaşımı, Sigorta Primi, İdari Para Cezaları, Zamanaşımının Kesilmesi, Zamanaşımının Durması.

Jel Sınıflandırması: H27, H55.

STATUTE OF LIMITATION PRACTICE IN THE RECEIVABLES OF THE SOCIAL SECURTY INSTITUTION

ABSTRACT

Insurance premiums are the most important revenue items of the Social Security Institution. Besides, administrative fines have an also important place as they are revenue items and prevent the premium evasion and informality. Therefore, period and procedure of collecting the receivables of the Social Security Institution are also have an importance. In this direction, according to the paragraph 16 of article 88 of the Law No. 5510, all other articles of the Law on Collection Procedure of Assets No. 6183, excluding the articles 51, 102 and 106, are applied in collection of the premiums and other receivables unpaid during the period determined by the Institution. Therefore, provisions of the Law No. 6183 regarding the statute of limitation are not applied in terms of collecting the receivables of the Institution. In this respect, there are also arrangements on statute of limitation in the Law No. 5510 and its secondary legislation. Such arrangements contains significant differences from the statute of limitation applications of the other public receivables in terms of their structure.

Keywords: Statute of Limitation, Insurance Premium, Administrative Fines, Suspension of the Statute of Limitation, Stop of the Statute of Limitation - Equitable Toll

Jel Classification: H27, H55.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!