TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KDV İADESİNDE YAŞANAN SORUNLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Eylül 2012 Sayı 288

ÖZET

KDV Kanunu’nun yürürlülüğe girdiği 1984 yılından itibaren en çok tartışılan konusu şüphesiz iade sistemi olmuştur. Yazımızda iade sistemi ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar mevzuattan, idari işlemlerden ve YMM çalışmalarından kaynaklanan sorunlar olarak 3 başlık halinde ele alınmış ve bu konular ile ilgili çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bize göre, sistemin özündeki sorunda, iade edilecek vergi hesabında temel alınan kavramın “yüklenilen vergi” olmasının büyük payı vardır. Zira “yüklenilen vergi” hesabı temelinde subjektif kriterleri de içerebilen, her zaman tartışılabilecek bir hesaplamayı öngören az veya çok yanılma payı bulunabilen bir kavramdır. Oysa, iade sisteminde, esasen “hiç hesaplanmayan veya eksik hesaplanan KDV tutarı” üzerinden hesaplanmış bir yönteme geçilir ise, bu sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağı, ekonomiye bu anlamda bir canlılık katkısı olacağı, Avrupa Birliği ile uyumluluğun artacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: KDV İadesi, Vergi İdaresi, Kod Listesi, Yeminli Mali Müşavir, Müteselsil Sorumluluk

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

GENERAL EVALUATION OF PROBLEMS ENCOUNTERED IN VAT RETURN

ABSTRACT

The issue that has been discussed mostly since 1984, the year when the VAT Law was put into effect, is undoubtedly the return system. In our writing, the problems encountered in the practice related to the return system are discussed under 3 titles as the problems arising from legislation, administrative transactions and Certified Financial Advisors’s operations, and recommendations for solution regarding these issues are mentioned. In our opinion, it has a significant role in the core problem in the system that the concept which is based on in the calculation of the tax to be returned is the “imposed tax”. The “imposed tax” is a concept that basically may include subjective criteria, which sets forth a calculation that is always discussable and which may have a small or big margin of error. However, if, principally, a method using calculation over the “VAT return which is never calculated or calculated deficiently”, is introduced, it can be thought that much of these problems will be eliminated, which will contribute to the economy in this sense, and that the harmonization with the EU will increase.

Keywords: VAT Return, Tax Office, Code List, Certified Financial Advisor, Joint Liability

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!