TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İDARİ (MALİ) NİTELİKTEKİ VERGİ CEZALARININ VERGİ HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesi, tutumunu ve davranışlarını buna göre güvenle düzene sokabilmesi anlamına gelmektedir. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır. Bu güvenliğin sağlanabilmesi her şeyden önce, devletin kendi koyduğu hukuk kurallarına kendisinin de uymasına bağlıdır. Bu yönüyle hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temel gereklerinden biri olup, vergi hukuku açısından da özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları genellikle yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olay ve işlemlere uygulanırlar. Bu durum “verginin belirliliği” ilkesinin bir gereğidir. Bu ilkenin bir yansıması olarak vergi yasalarının genellikle geçmişe etkili bir şekilde uygulanması istenmez. Vergi yasalarının zaman bakımından uygulanmasında en önemli sorun vergi yasalarının geçmişe etkili bir biçimde uygulanıp uygulanamayacağıdır. İdari (mali) nitelikteki vergi cezalarının da geçmişe etkili bir biçimde uygulanıp uygulanamayacağı konusu bu açıdan önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdari (Mali) Vergi Cezaları, Geriye Yürümezlik İlkesi, Lehe-Aleyhe Hüküm.

Jel Sınıflandırması: K34, H20.

THE ANALYSIS OF TAX MONETARY PENALTIES ADMINISTRATIVE (FISCAL) ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF NON-RETROACTIVITY IN TAX LAW

ABSTRACT

The legal security principle means that everyone can know the rules of law to which they are bound, and can steer their attitude and behavior accordingly. The rules governing the behavior of people should provide security for them. Above all, the provision of this security depends on the compliance of the state with its own rules of law. In this respect, the legal security principle is one of the basic requirements of the legal state and has a special precaution in terms of tax law. Tax laws generally apply to subsequent events and transactions from the date they entered into force. This is a requirement of the principle of “tax specificity”. As a reflection of this principle, it is generally not desirable to enforce tax laws effectively in the past. The most important problem in applying tax laws over time is that tax laws can be applied effectively in the past. It is important in this respect that the administrative (financial) nature of tax penalties can not be effectively applied to the past.

Keywords: Administrative (Fiscal) Tax Penalties, Non-Retroactivity, Judgement In Favor Of/Against

Jel Classification: K34, H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!