TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BANKALARA TANINAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Kasım 2016 Sayı 338

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun1 (KVK) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile iki ayrı istisna düzenlemesi yapılmıştır. Bunlardan birincisi taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının banka borçlarına karşılık bankalara veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sağlanan kazançlara ilişkin istisnadır. İkinci düzenleme ise bankaların alacakları karşılığında elde ettiği söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadır. Biz bu çalışmamızda özellikle ikinci istisna olan bankaların alacakları karşılığında elde ettiği kıymetlerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna üzerinde duracağız. Çalışmamıza göre; ilk özellikli durumumuz olan bankaların aktifinde faaliyet ve ihtiyaçlarının dışında ticari icap ve zorunluluk nedeniyle yer alan menkul ve gayrimenkuller, işletmede devamlı olarak kullanılmak amacı taşımadığından ayrıca bankalar için alım satıma konu ticari varlık niteliğinde olduğundan söz konusu gayrimenkullerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun2 (VUK) 313’üncü maddesi gereğince amortisman yolu ile itfa edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Değerlendirme konusu yapılan diğer özellikli durum ise, bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldığı kıymetler dolayısıyla ödemiş olduğu Ceza/Mahkeme Yapı Harçlarını dönem kazancının tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alıp alamayacaklarıdır.

Anahtar Kelimeler: Banka, KVK 5/1-f, Amortisman, Cezaevi/Mahkeme Yapı Harcı.

Jel Sınıflandırması: G21, H20, H29, K34

ABSTRACT

Two exemptions were established with the 5/1-f article of the Corporate Tax Law numbered 5520, the first of which is the exemption regarding the earnings gained by the transfer of immovables, promoter’s stocks, jouissance shares and preferential rights to the banks or the Saving Deposits Insurance Fund in exchange for bank debts. The second regulation is the exemption originated from the banks’ sells of the assets obtained in reply to their receivables. In this article, we shall point out the second exemption which relates the sales of the bank assets acquired in return their receivables. According to our study, in the first featured case, since the movables and immovables standing in the assets of the banks -excluding their activities and necessities-, owing to the commercial obligations and requirements, do not have the purpose of permanent use in the corporation, additionally, they are in the nature of commercial assets exposed to purchase and sell, the depreciation of aforesaid immovables in accordance with the article 313rd of the Tax Procedural Law numbered 213 is not possible. The second featured case dealt is whether the banks would be able to take the Prison and Court Construction Fees as direct expenses on the determination of the term income.

Keywords: Bank, 5/1-f article of the Turkish Corporate Tax Law, depreciation, Prison and Court Construction Fees

Jel Classification: G21, H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!