TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BANKA KREDİLERİNİN BSMV VE KKDF MEVZUATINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım 2016 Sayı 338

ÖZET

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ülkemizde uygulanan finansal işlem vergileri arasında yer almaktadır. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’inci maddesinde banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Mezkur Kanun’un 29’uncu maddesinde ise konut kredilerinin BSMV’den istisna olduğu belirtilmektdir. BSMV mevzuatında konut kredileri dışında kalan banka kredilerine yönelik bir istisna hükmü bulunmamaktadır. KKDF, kapsadığı işlemler itibariyle sınırlı olarak sayılmış finansal işlemlere hitap etmekte olup, en genel tabiriyle KKDF, kredili işlemler üzerinden alınmaktadır. KKDF Hakkında 6 Sıra no.lu Tebliğ’de krediler; tüketici kredileri ve diğer krediler olarak ikiye ayrılmıştır. İlgili Tebliğ’de tüketici kredisini “gerçek kişilere ticari amaçla kullandırılmayan krediler” olarak belirtmiş; tüketici kredisi dışında kalan kredileri ise “diğer krediler” olarak değerlendirmiştir. Diğer kredilerde kesinti oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca mezkur Tebliğ’in 3’üncü maddesine göre konut kredileri KKDF kesintisinden istisnadır.

Anahtar Kelimeler: BSMV, KKDF, Banka Kredileri, Konut Kredisi, Tüketici Kredisi, Ticari Krediler

Jel Sınıflandırması: G21, H20, H29, K34

THE ANALYSIS OF BANK LOANS IN TERMS OF BANKING AND INSURANCE TRANSACTION TAX AND RESOURCE UTILIZATION SUPPORT FUND

ABSTRACT

Banking and Insurance Transaction Tax (BITT) and Resource Utilization Support Fund (RUSF) are among the financial transaction taxes applied in Turkey. The 28th article of the Excise Tax Law numbered 6802 decrees that the money on which the banks collect in any way or status, in cash or on account, is levied BITT. In the 29th article of the mentioned law, mortgage loans are exempted from BITT. In BITT regulatory, there is no exemption for the bank loans apart from the mortgage loan. Involving the specified financial operations, in general sense, RUSF is levied on credit transactions. In the RUSF Notification numbered 6th, the bank loans are categorized in two; which are consumer taxes and the others. In the Notification, consumer tax is defined as the credits enabled to third parties for noncommercial use. For the other credits, the deduction rate is applied at the rate of 0%. Additionally, according to the 3rd clause of the Notification, mortgage loans are exempted from RUSF.

Keywords: Banking and insurance transaction tax, resource utilization support fund, bank loans, consumer credit, commercial credits

Jel Classification: G21, H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!