TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergi Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eylül 2015 Sayı 324

ÖZET

Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 30 No’lu Genel Tebliğin (D) Bölümünde; arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim olduğu belirtildikten sonra, söz konusu teslimlerden birincisini, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisini ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri tesliminin teşkil ettiği açıklanmıştır. Yine aynı Tebliğde, arsa sahibinin müteahhide arsa, müteahhidin ise arsa sahibine emsal bedeller dikkate alınmak suretiyle konut veya işyeri tesliminin vergilendirilmesi hususlarında açıklama yapılırken vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten söz edilmemiştir. Öte yandan; 08.08.2011 tarih ve 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1.8. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri” başlıklı bölümünde; arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olayın, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleştiği, aynı tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, bu sebeple arsa sahibinin arsa tesliminin ticari nitelikli olması durumunda arsa için, müteahhidin ise arsa sahibine teslim ettiği bağımsız birimler için, sözü edilen tarih dikkate alınarak eş zamanlı olarak fatura düzenlemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, yukarıda adı geçen Sirkülerde yapılan açıklamalara göre müteahhit tarafından arsa payı karşılığı olarak arsa sahibine bağımsız bölüm teslimleri (arsa payı dahil) mezkûr bölümlerin emsal bedelleri üzerinden yapılacaktır. Emsal bedel hesaplanması sırasında, inşaat maliyeti arsa maliyeti ile inşaat için yapılan harcamaların toplanması suretiyle bulunacaktır. İnşaat tamamlanmadan kat irtifaklı satışlarda vergileme söz konusu olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Arsa payı, kat karşılığı, kat irtifakı.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TAX-RELATED ISSUES TO BE CONSIDERED IN CONSTRUCTION WORKS IN RETURN FOR LAND SHARE

ABSTRACT

In Part (D) of the General Communique no. 30 regarding the Value Added Tax Law; it is stated first that there are two different deliveries in the construction works against land and it is explained that the first of these deliveries in question is land delivery to the contractor by the land owner; and the second is delivery of housing or workplace to the land owner in return for land. Again in the same Communique, while explaining the issues relating to the taxation of the delivery of housing or workplace to the land owner by the contractor considering reference values, the date at which the taxable event takes place was not mentioned. On the other hand; in the section called “1.8 Construction Works In Return For Land” of the Value Added Tax Circular no. 60 dated 08.08.2011; it is stated that the taxable event in construction works in return for land takes place with the contractor delivering the independent units such as housing, workplace in return for land to the land owner, the taxable event for the land also takes place as of the same date, and thus, an invoice must be issued simultaneously considering the mentioned date for the land in case the land delivery of the land owner is commercial, and for the independent units delivered by the contractor to the land owner. In addition, according to the explanations made in the above-mentioned Circular, the deliveries of independent units (including land share) made by the contractor to the land owner in return for land share shall be made using their reference values. During the calculation of reference value, construction costs will be found by summing up the cost of land and expenditures made for the construction. Taxation may be employed in sales with construction servitude before the construction is completed.

Keywords: Land share, construction against flat, construction servitude

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!