TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE VERGİ YÜKÜ HAKKINDAKİ KAMUOYU ALGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Temmuz 2021 Sayı 394

ÖZET

Bütçe hakkının bir gereği olarak devletlerin halktan vergi toplaması ve harcaması açık, şeffaf ve hesap verebilir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmada halka ilişkin algının ölçülebilmesinin alternatif bir yolu olarak nicel bir analiz gerçekleştirilmiş ve halkın kamu harcamaları ve vergi yüküne ilişkin algısı ölçülmüştür. Çalışma rassal olarak seçilen 48 ilde 18-70 yaş aralığında bulunan 498 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak deneklerin demografik yapıları ortaya konmuş ardından, mükelleflerin kamu harcamaları ve vergi yükü hakkındaki algısı ölçülmüştür. Kamu harcamalarına yönelik algı ölçülürken; eğitim seviyesi ve gelire göre bir inceleme yapılmış; vergi yüküne yönelik algının ölçülmesinde ise medeni durum, eğitim seviyesi ve çocuk sayısına göre analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen temel bulgular şunlardır: (1) Eğitim seviyesi ve gelir seviyesi grupları arasında farklılaşmalar gözlemlenmekle birlikte tüm gruplarda vergilerin gereksiz kamu harcamaları için harcandığı algısı mevcuttur. (2) Tüm eğitim seviyelerinde savunma ve kamu düzeni için yapılan harcamaların yetersiz olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. (3) Üst gelir grubuna dahil deneklerde dinlenme, kültür ve din hizmetlerine harcanan bütçenin olması gereken miktarı aştığı yönünde kanaatin oluştuğu gözlemlenmiştir. (4) Eğitim seviyesi arttıkça vergi yükünün yüksek olduğu yönündeki algının kuvvetlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Psikolojisi, Vergi Yükü, Optimal Vergileme

Jel Sınıflandırması: H2, H21

PUBLIC PERCEPTION ABOUT PUBLIC SPENDING AND TAX BURDEN IN TURKEY

ABSTRACT

As a requirement of the power of the purse, states must collect and spend taxes from the public in an open, transparent, and accountable manner. In this study, the public’s perception of public spending and tax burden was measured. The study was conducted on 498 randomly selected subjects between the ages of 18-70 in 48 provinces. First, the demographic structures of the subjects were summarized; then, the perception of taxpayers about public spending and tax burden was measured. Analyses were carried out according to education level and income while measuring the perception of public expenditures and marital status, education level, and the number of children while measuring the perception of the tax burden. The main findings obtained as a result of the analysis are as follows: (1) Although differences are observed between education and income level groups; there is a perception in all groups that taxes are spent on unnecessary public spending. (2) It was stated that the expenditures made for defense and public order at all education levels were insufficient. (3) It has been observed that the budget spending on recreation, culture, and religious services exceeds the amount it should be in subjects included in the upper-income group. (4) It has been concluded that as the level of education increases, the perception that the tax burden is high is strengthened.

Keywords: Tax Psychology, Tax Burden, Optimal Taxation

Jel Classification: H2, H21

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!