TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren yönetici şirket ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile vergi teşvikleri başta olmak üzere birçok yönden teşvik ve destek avantajı sağlanmış olup son olarak 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11.09.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kurumlar vergisi istisna tutarlarının belirlenmesinde köklü değişime gidilmiştir. 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında da kayıt ve tescile ilişkin uygulamaya yönelik sıkıntılar giderilmiştir. Son olarak, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Seri No’lu Tebliğ’de de söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına yön verilmiştir. 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 2017/10821 sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu kazanç istisnası uygulaması dikkate alınarak ödenmesi gereken vergilerin doğru olarak hesaplanabilmesi mükellefler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda, yeni düzenlemeler doğrultusunda kazanç istisnası uygulamasının nasıl anlaşılması gerektiği hususu, uygulamada yaşanabilecek sorunlarla birlikte değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnası, 4691 sayılı Kanun.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGIONS NEW TERM IN THE APPLICATION OF EARNINGS

ABSTRACT

In the Technology Development Zones, the Company has provided incentives and support advantages for many taxpayers in terms of income and corporate taxpayers, Technology Development Zones Law No. 4691 and tax incentives, and finally, some Law No. 7033 for the Development of Industry and Support of Production. In accordance with the Law on Amendments to the Decree Laws and the Council of Ministers Decree No. 2017/10821 dated 11.09.2017, radical changes have been made in determining the corporate tax exemption amounts. In accordance with the Law No. 7103 on Amendments to the Tax Laws and Certain Laws and Decree Laws, the problems related to the registration and registration have been eliminated. Finally, the 16 Series Communiqué on the Amendment to the General Communiqué on the Corporate Tax No: 1 has also been implemented. With the Decision No. 54 of the Board of Directors dated May 31, 2018 and numbered 30521, Resolution No. 2017/10821 was amended. It is of great importance for the taxpayers that the taxes to be paid by taking into account the aforementioned gain exemption application can be calculated correctly. In this study, how the application of gain exception should be understood in accordance with the new regulations will be evaluated together with the problems that may occur in the application.

Keywords: Technology Development Zones, Technology Development Zones Gain Exemption, Law No. 4691.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!