TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

CUMHURİYET DÖNEMİ MALİ ANAYASA DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2021 Sayı 396

ÖZET

Tarihsel süreçte devletin teşkilat yapısında ve fonksiyonlarındaki gelişim mali yönetim ve anayasal uygulamalarda değişimi gerekli kılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde devletin harcama yapma ve vergi koyma yetkisinin kişisel hak ve özgürlükleri olumsuz yönde etkileyecek düzeye kadar genişlediği görülmektedir. Bu genişleme neticesinde, vergi ve harcamalara ilişkin anayasal hükümlerin oluşturulması zorunluluğu oluşmuş; bütçe büyüklüğüne ve vergi artışlarına ilişkin kalıcı, kesin ve sürekli kuralların oluşturulması temel hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada ülkemizin mali anayasal uygulamaları Cumhuriyet döneminde mali anayasal süreç ele alınmıştır. Dönemlere ilişkin mali anayasal koşullar ve düzenlemeler genel yapıları itibariyle incelenerek karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar neticesinde mali anayasal kapsamda farklılaşan noktalar ortaya konulmuş ve farklılaşmaların günümüze yansımaları analiz edilmiştir. Cumhuriyet döneminde mali anayasal düzenlemelerin sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olduğu, değişen mali anayasal kurallar neticesinde sınırlı, düzenleyici ve saydam bir devlet anlayışı hedeflendiği sonucuna ulaşılmıştır. Netice itibariyle, anayasa koyucunun keyfi uygulamaların engellenmesini ve mali yükümlülüklerin yalnızca kanun ile konulmasını emrettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mali anayasa, Anayasal kural, Cumhuriyet dönemi, Anayasal sınır.

Jel Sınıflandırması: K34

EVALUATION OF REPUBLIC PERIOD FINANCIAL CONSTITUTIONAL REGULATIONS

ABSTRACT

In the historical process, the development in the organizational structure and functions of the state necessitated changes in financial management and constitutional practices. When it comes to the 20th century, it is seen that the power of the state to spend and impose taxes has expanded to a level that will negatively affect personal rights and freedoms. As a result of this enlargement, it became necessary to establish constitutional provisions on taxes and expenditures; Establishment of permanent, definite and permanent rules regarding the size of the budget and tax increases has become the main target. In this context, the financial constitutional practices of our country in the Republican period, the financial constitutional process is discussed. Fiscal constitutional conditions and regulations regarding the periods were examined and compared in terms of their general structures. As a result of these comparisons, the points that differ in the financial constitutional scope have been revealed and the reflections of the differentiations to the present have been analyzed. It was concluded that financial constitutional regulations were in a constant change and development in the Republican period, and a limited, regulatory and transparent state understanding was aimed as a result of the changing financial constitutional rules. As a result, it is seen that the legislator ordered the prevention of arbitrary practices and the imposition of financial obligations only by law.

Keywords: Financial constitution, Constitutional rule, Republican era, constitutional limit.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!