TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÇEVREYLE İLGİLİ VERGİLERİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ: ÇİFTE KAZANÇ TARTIŞMALARI

Eylül 2021 Sayı 396

ÖZET

Çalışma çevre vergilerinin ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki muhtemel etkilerini çifte kazanç hipotezinin teorik tartışmalarından hareketle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Son yüzyılda iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması bu sorunlarla mücadelede çeşitli çevre vergilerinin uygulanması yönünde baskılara yol açmıştır. Fakat çevresel vergilerin hayata geçirilmesinde ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri kaygı yaratmakta, çevre daha iyi günlere ertelenmesi gereken bir lüks olarak görülmektedir. Oysaki çevre sorunlarıyla mücadele hem çevre hem de ekonomi için önemlidir. Bu nedenle çevresel vergileri ekonomi politikası hedefleriyle uyumlu hale getirecek şekilde tasarlamaya yönelik bir ilgi de vardır. Bu uyum literatürde çifte kazanç hipotezi altında çevreyle ilgili vergilerden elde edilen gelirin çeşitli ekonomik kazanç biçimleri olarak tartışılmakta ve Avrupa Birliği ülkeleri bu yönde çevresel mali reform uygulamalarına gitmektedir. Çalışma çevresel vergilere yüklenen ekonomik büyüme ve istihdam amaçlarını çevre alanında vergi politikası sorunu açısından değerlendirmektedir. Çevre vergilerinin ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerinin olumlu ya da olumsuz olması muhtemeldir. Literatürdeki tartışmalar ve AB ülkelerinde edinilen tecrübeler etkilerin vergi yansımasına, üretim faktörleri arasındaki ikame edilebilirlik derecesine; verginin oranına, tasarımına; vergiye tanınan muafiyetlere, çevre üzerindeki etkisine, verginin yenilik yapabilme ve yatırımları arttırma kapasitesine, vergi sisteminin doğasına, elde edilen gelirin nasıl kullanıldığına ya da ekonomik aktörlerin vergiye uyumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişeceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Vergileri, Çifte Kazanç, Ekonomik Büyüme, İstihdam

Jel Sınıflandırması: H2, H23, Q5

POSSIBLE EFFECTS OF ENVIRONMENTALLY RELATED TAXES ON ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT: DOUBLE DİVİDEND DEBATES

ABSTRACT

The study aims to evaluate the possible effects of environmental taxes on economic growth and employment from the theoretical discussions of the double dividend hypothesis. In the last century, environmental problems such as climate change and environmental pollution have reached serious proportions, causing pressures to apply various environmental taxes to cope with these problems. However, in the implementation of environmental taxes, possible negative effects on economic growth and employment create concerns, and the environment is seen as a luxury that should be postponed to better days. However, tackling environmental problems is important for both the environment and the economy. There is therefore an interest in designing environmental taxes to be aligned with economic policy objectives. This harmonization is discussed in the literature under the double earning hypothesis as various forms of economic gain of income from environmental taxes, and European Union countries are pursuing environmental fiscal reform applications in this direction. The study evaluates the economic growth and employment objectives attributed to environmental taxes in terms of tax policy issue in the field of environment. The effects of environmental taxes on economic growth and employment are likely to be positive or negative. The discussions in the literature and the experience gained in the EU countries show that the effects will change depending on the many factors such as degree of substitutability between production factors, tax incidence, tax rate, design, exemptions, tax compliance, the impact on the environment, the nature of the tax system, how the income from environmental taxes.

Keywords: Environmental Taxes, Double Dividend, Economic Growth, Employment

Jel Classification: H2, H23, Q5

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!