TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE EKONOMİK GÜVEN ENDEKSLERİ İLE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Ekim 2021 Sayı 397

ÖZET

Güven; iktisadi birimlerin tutum ve davranışlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi nedeniyle oldukça önemli bir değişkendir. Güven düzeyinin makroekonomik ve finansal işleyiş üzerinde etkili olması ve bu etkileşimlerin özellikle de iktisadi hayatın önemli bir bileşeni olan kamunun gelir ve harcama politikalarını şekillendirmesi, ekonomik güven ile kamu gelirleri arasındaki ilişkiyi öne çıkarmaktadır. Çalışma kapsamında genel ve sektörel güven endeksleri ile genel bütçe gelirleri, vergi gelirleri ve diğer gelirler arasındaki etkileşim simetrik ve asimetrik olarak sorgulanmaktadır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular; ekonomik güven düzeyi ile genel bütçe gelirleri arasında çok boyutlu ve asimetrik nedensellik ilişkilerinin olduğunu ve bunlardan bazılarının teorik önermelerin aksine işlediğini göstermektedir. Özellikle genel ve sektörel güven endekslerindeki azalmaların merkezi bütçe gelirlerinde artışa neden olması vergi sistemindeki çarpıklığı göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca iktisadi kesimlerdeki güven düzeylerinin bütçe gelirlerindeki değişmelere duyarlı olduğu ve bütçe gelirlerindeki azalmaların özellikle tüketici ve reel kesim güven endekslerinde azalmalara neden olduğu göze çarpmaktadır. Teorik önermelerle büyük ölçüde uyumsuz olan bu sonuçlar mali disiplinin ve vergi bilincinin oturmadığını, vergi kayıp/kaçak ve vergiden kaçınma eğilimin yüksek olduğunu göstermekte ve dolayısıyla da Türkiye’de kapsamlı bir vergi reformuna olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Buradan hareketle yetkililerin; çarpık ilişkileri öngörülebilir bir düzene koyması muhtemel düzenlemeleri ivedi biçimde ele almalarının öncelikli olduğu ve bu süreçte iktisadi birimlerin karar süreçlerini ve güven düzeylerini etkileme potansiyeli olan konularda çok özenli hareket etmeleri gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güven endeksleri, bütçe gelirleri, vergi gelirleri, diğer gelirler, asimetrik nedensellik

Jel Sınıflandırması: D82, H20, H30, H71

INTERACTION BETWEEN ECONOMIC CONFIDENCE INDICES AND GENERAL BUDGET REVENUES IN TURKEY

ABSTRACT

Trust is a very important variable as it, directly and indirectly, affects the attitudes and behaviors of economic agents. Confidence level has an effect on macroeconomic and financial functioning. The fact that these interactions shape the income and expenditure policies of the public, which is the main component of economic life, makes the relationship between economic confidence and public revenues important. Within the scope of the study, the interaction between general and sectoral confidence indices and general budget revenues, tax revenues, and other revenues is questioned symmetrically and asymmetrically. Findings obtained from the analyzes made; shows that there are multidimensional and asymmetrical causal relationships between the level of economic confidence and general budget revenues, and some of them operate contrary to theoretical propositions. In particular, the decrease in general and sectoral confidence indices causes an increase in general budget revenues, which is important in terms of showing the distortion in the tax system. In addition, the result is that the confidence levels of the economic sectors are sensitive to the changes in the budget revenues and that the decreases in the budget revenues cause decreases especially in the consumer and real sector confidence indices. These results, which are largely inconsistent with the theoretical propositions, show that fiscal discipline and tax awareness are not well established, the tendency to tax loss/evasion and tax avoidance is high, and thus emphasize the need for comprehensive tax reform in Turkey. From this point of view, it has been concluded that it is a priority for the authorities to urgently deal with the regulations that are likely to put the distorted relations in a predictable order, and that they should act very carefully on issues that have the potential to affect the decision processes and confidence levels of economic units in this process.

Keywords: Confidence indices, budget revenues, tax revenues, other revenues, asymmetric causality

Jel Classification: D82, H20, H30, H71

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!