TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ İSYANLARI

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Mali olaylar, daha özelde vergilendirme ve mali sosyoloji, toplumsal tarih sürecini anlayabilmek için önem arz etmektedir. Verginin tarihi, devletlerin tarihi kadar eskidir. Devlet ile yurttaş arasındaki ilişkinin temel taşlarından biri olan verginin, mükellefler tarafından adaletsiz bulunması, vergileme yetkisinin kötüye kullanılması, keyfi vergileme sistemleri bu ilişkiyi erozyona uğratmakta, devlet ile birey arasındaki bu uyuşmazlık, insanlık tarihinde alelade yakınmalardan, silahlı mücadeleye varacak kertede ehemmiyetli sonuçlara yol açmaktadır. “Devlet varsa vergi de olmak zorundadır.” kanısı, vergi mefhumunun bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanabilmeleri için olmazsa olmaz olduğunu gösterse de bu mefhumun kimi zaman kötüye kullanımı halkı yoksullaştırmış, vergilemenin meşruluğunu zedelemiş ve vergiye karşı direnişi artırmıştır. Bu direniş ülkelerin tarihinde aktif bir şekilde isyan olarak zuhur etse de, post modern dönemde pasif direnişe dönüşmüş, vergi grevi, verginin reddi, kayıt dışı ekonomi, vergi cennetlerine yönelme, vergi inzivası, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma şeklinde kendini göstermiştir. Bu çalışmanın odak noktasını, Osmanlı Devleti dönemindeki vergi sisteminin genel özellikleri ve ortaya çıkan vergi isyanları konuları oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi İsyanı, Vergi Direnişi.

Jel Sınıflandırması: JEL N00, JEL B15, JEL H20.

TAX REVOLTS IN THE OTTOMAN EMPIRE

ABSTRACT

Financial events, more specifically taxation and financial sociology, are important things for understanding the social history process. The history of tax is as old as the history of states. Tax, which is one of the cornerstones of the relationship between the state and the citizen, sometimes is found to be unfair by taxpayers and may cause of a conflict between the state and the taxpayers and it could have an ordinary complaints, but also armed struggle had seen in human history because of taxation issues. “If there is a state, there must be a tax.” This opinion shows that the notion of tax is indispensable for individuals to benefit from public services, sometimes the abuse of this concept has impoverished the public, damaged the legitimacy of taxation and increased the resistance against tax. Although this resistance appeared as an active revolts in the history, but it turned into passive resistance in the post-modern period and showed itself such things as tax strikes, tax refusal, informal economy, tax evasion and tax avoidance. The focal point of this study is the general characteristics of the tax system and the tax revolts in the Ottoman Empire.

Keywords: Tax, Tax Revolt, Tax Resistance.

Jel Classification: JEL N00, JEL B15, JEL H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!