TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUHASEBE MANİPÜLASYONLARININ BENEİSH MODELİ İLE TESPİT EDİLMESİ: BİST İMALAT ALT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Literatürde finansal bilgi manipülasyonu veya muhasebe manipülasyonu olarak adlandırılan bu olgu son zamanlarda akademik çevrelerce artan bir şekilde çalışma konusu olmuştur. Muhasebe manipülasyonunun tespitinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi Beneish modelidir. Bu çalışmanın amacı, Beneish Modeli aracılığıyla BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü’nde faaliyet gösteren işletmelerin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait finansal tablolarında muhasebe manipülasyonu yapıp yapmadıklarını tespit etmektir. Elde edilen sonuçlara göre 2017 yılında dokuz işletmenin, 2018 yılında altı ve 2019 yılında da altı işletmenin finansal tablolarında manipülasyon yapılma olasılığı olduğu görülmektedir. Manipülasyonun, üç yıllık dönem baz alındığında ağırlıklı olarak modelde yer alan Ticari Alacaklar Endeksi ve Toplam Tahakkuklar Endeksi kaynaklı olduğu ağırlık kazanmaktadır. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise 2017 yılında Ticari Alacaklar Endeksi ve Toplam Tahakkuklar Endeksi’nin, 2018 yılında Satış Büyüme Endeksi, Ticari Alacaklar Endeksi, Brüt Kar Marjı Endeksi, Aktif Kalitesi Endeksi ve Toplam Tahakkuklar Endeksi’nin ve 2019 yılında da Ticari Alacaklar Endeksi’nin manipülasyonun varlığına işaret eden endeksler olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, araştırmanın aynı işletmelerin birden fazla dönemine ait finansal tablolarını dikkate almasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Manipülasyonu, Beneish Modeli, Finansal Bilgi Manipülasyonu, BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42.

DETERMINATION OF ACCOUNTING MANIPULATIONS BY EMPLOYING BENEISH MODEL: AN APPLICATION ON IN THE BIST MANUFACTURİNG SUB-SECTOR

ABSTRACT

This phenomenon, which is called financial information manipulation or accounting manipulation in the literature, has been an increasing subject of study recently. Beneish model is one of the most used methods in determining accounting manipulation. The purpose of this study is to determine whether businesses operating in the BIST Textile, Clothing and Leather Sector have made accounting manipulation in their financial statements for 2017, 2018 and 2019 through the Beneish Model. According to the results, it is seen that there is a possibility of manipulation in the financial statements of nine companies in 2017, six in 2018 and six in 2019. The manipulation is predominantly due to the Days Sales in Receivables Index (DSRI) and Total Accruals (ACR) index, which are included in the model based on the three-year period. On an annual basis, it can be claimed taht Days Sales in Receivables Index and Total Accruals index in 2017, Sales Growth Index, Days Sales in Receivables Index, Gross Profit Margin Index, Asset Quality Index and Total Accruals index in 2018, Days Sales in Receivables Index in 2019 are indices that indicate the existence of manipulation. In addition, it can be advocated that the research taking into account the financial statements of the same companies for more than one period will contribute to the literature.

Keywords: Accounting Manipulation, Beneish Model, Financial Information Manipulation, BIST Textile, Clothing and Leather Industry.

Jel Classification: M40, M41, M42.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!