TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MALİ ANESTEZİ TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Mali anestezi, verginin mal ve hizmetin fiyatının içerisine gizlenerek ve/veya tevkifat yoluyla tahsili halinde mükellefe hissettirilmeden alınmasıdır. Literatürde genel olarak dolaylı vergilerin mali anesteziye uygunluk taşıdığı ve bu vergilerin veriminin de yüksek olması nedeniyle daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Ancak dolaysız vergilerde bir vergi güvenlik önlemi ve dolaylı tahsil yöntemi olarak uygulanan tevkifat usulü de bir çeşit mali anestezi yöntemidir. Çalışmanın amacı mükellefe hissettirilmeden mali anestezi etkisi yaratarak alınan vergileri açıklamak ve Türk vergi sistemi içerisinde bu vergilerin kompozisyonunu analiz etmektir. Bu kapsamda, öncelikle mali anestezi kavramına değinilmiş, daha sonra Türk vergi mevzuatında mali anestezi teorisine uyan vergiler sayısal veriler ve karşılaştırmalar perspektifinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mali Anestezi, Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler, Tevkifat

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, K34

ANALYSIS OF THE TURKISH TAX SYSTEM IN THE CONTEXT OF FINANCIAL ANESTHESIA THEORY

ABSTRACT

Financial anesthesia is taken by hiding the tax within the price of the goods and services and / or by the means of stoppage, in case of payment, without notice to the taxpayer. In the literature, indirect taxes are generally considered to be more preferable since they are suitable for financial anesthesia as well as the high efficiency of these taxes. However, the payment procedure applied as a tax security measurement and indirect stoppage method in direct taxes is also a kind of financial anesthesia method. The aim of the study is to explain the taxes taken by creating a financial anesthesia effect without notice to the taxpayer and to analyze the composition of these taxes within the Turkish tax system. In this context, firstly, the concept of financial anesthesia was mentioned, and then taxes that comply with the financial anesthesia theory in Turkish tax legislation were examined in the perspective of numerical data and comparisons.

Keywords: Financial Anesthesia, Indirect Taxes, Direct Taxes, Stoppage

Jel Classification: H20, H24, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!