TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

Sivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara, faaliyetlerine destek sağlamak ve dolayısıyla devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak gibi amaçlarla statü ve mali kazanımlar içeren çeşitli ayrıcalıklar sağlanmaktadır. Sağlanan ayrıcalıklar arasında vergi avantajları, gelir vergisinden katma değer vergisine ve hatta belediye gelirleri arasında yer alan eğlence vergisine kadar yayılması dolayısıyla uygulama kapsamının genişliği yanında dernek ve vakıflarla mali ilişkide bulunan kişi ve kurumlarca da yararlanılan hükümler içermesi nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Vergi avantajlarından yararlanma hakkı çoğunlukla kamu yararına çalışan dernek ya da Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf olma statülerini gerektirirken bazı düzenlemelerden ise tüm dernek ya da vakıflar statüsüne bakılmaksızın yarar sağlayabilmektedirler. Bunun yanında, Kızılay derneği gibi bazı derneklere kanun metninde ismen belirtilmek suretiyle bazı ek vergi avantajları sağlanmıştır. Kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve vergi ilişkisinin önemli bir diğer boyutu da bunlarla mali ilişkide bulunan gerçek kişi ve kurumlara sağlanan ayrıcalıklardır. Bu ayrıcalıklar, dernek veya vakıflara yapılan bağış ya da bedelsiz teslim gibi işlemler sonucunda kazanılan vergi avantajları vasıtasıyla söz konusu kişilerin gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi gibi vergi yükleri üzerinde önemli oranda azaltıcı etki yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dernek, Vakıf, Vergi Avantajı

Jel Sınıflandırması: H20, H24, L31

THE RELATIONSHIP BETWEEN TAXES AND ASSOCIATIONS WORKING FOR PUBLIC BENEFIT AND FOUNDATIONS EXEMPTED BY THE CABINET FROM TAXES

ABSTRACT

Various privileges including statuses and financial gains are provided for associations which are non-governmental organizations and working for public benefit, foundations which are exempted from taxes by the Cabinet, for purposes such as supporting the activities of the state and thus relieving its public service burden. Among the privileges provided, tax advantages have a special place since they include provisions that benefit persons and organizations who have financial relations with associations and foundations apart from its wide scope of application due to its extension into value added tax and even entertainment taxes that are under municipality revenues. While the right to benefit from tax advantages usually requires statuses of an association working for the public benefit or a foundation exempted from paying taxes, some of the regulations do not require having a certain status and all associations and foundations may benefit from them. Moreover, some additional tax advantages are granted for some associations such as the Red Crescent by citing their names in the law text. Another important aspect of the relationship between taxes and associations working for public benefit and foundations exempted by the Cabinet from taxes are privileges given to real persons and organizations who are in a financial relationship with them. These privileges create a reducing effect on the tax burdens of the persons in question such as the income tax, corporate tax and value added tax through tax advantages gained as a result of operations including donations or free deliveries made to associations and foundations.

Keywords: Association, Foundation, Tax Advantage

Jel Classification: H20, H24, L31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!