TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (Geçici Madde 80)

Mart 2013 Sayı 294

ÖZET

Bölgeler arası gelişmişlik farkları, dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi ülkemizde de sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara yol açan,önemli problemlerden biridir. Bu farklılıkların giderilmesi ve bölgesel kalkınma adına her ülke kendi ekonomik ve toplumsal yapısına uygun politika ve uygulama araçlarına başvurmaktadır. Bu araçlardan biri de mevcut teşvik sistemimiz içerisinde bölgesel teşvik uygulamalarından olan gelir vergisi stopaj teşvikidir.Gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması; istihdamı artırmış olan yatırımcı lehine vergisel anlamda belirli bir kolaylık sağlanmasıdır. Teşvikin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması durumunda; istihdam imkanını arttırarak ,bölgedeki nüfusun devamlılığının sağlanması ve göçün önlenmesi gibi olumlu etkiler meydana getireceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: 6322 Sayılı Kanun,Teşvik Sistemi,Yatırımlara Sağlanan Destekler, Geçici 80 inci Madde,Gelir Vergisi Stopajı,İstihdam

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, O11

INCOME TAX WITHHOLDING INCENTIVE WITHIN THE SCOPE OF INCOME TAX LAW (PROVISIONAL ARTICLE 80)

ABSTRACT

Developmental differences between regions are one of the important problems that lead to social, environmental and economic problems in our country as in many places in the World. In order to eliminate these differences and for regional development, each country resorts to policy and application tools that are suitable for its own economic and social structure. One of these tools is income tax withholding incentive which is one of the regional incentive applications in our current incentive system. The application of income tax withholding incentive is granting a certain convenience in favor of an investor who has increased employment. In case the incentive is used more effectively and efficiently; it may be said that it will increase employment opportunities and have positive effects such as ensuring continuity of the population in the region and prevention of migration.

Keywords: Law no. 6322, Incentive system, Support given to Investments, Provisional article 80, Income Tax Withholding, Employment

Jel Classification: H20, H25, H29, O11

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!