TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Dönemsellik ve Tahakkuk İlkelerinin Vergi Ziyaı Cezası Açısından Değerlendirilmesi ve Özellikli Durumlar

Aralık 2013 Sayı 303

ÖZET

Muhasebenin temel ilkelerinden olan dönemsellik kavramı işletmelerin sınırsız sayılan ömrünün belirli dönemlere ayrılması, her dönem faaliyet ve sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Dönemsellik ilkesi, yasal düzenlemeler ile vergi mevzuatında da yer edinmiştir. Verginin tahakkuku ise dönemsellik kavramının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemsellik ilkesinin gerekleri yerine getirilmediği takdirde gelirler ve giderler ait oldukları dönemlerde muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş olacaktır. Dolayısıyla hesaplanması gereken matrah ait olduğu döneme ilişkin gerçek durumu yansıtmayacak olup, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet verebilecektir. Bu durumda vergi ziyaı cezası konusu gündeme gelecektir. Çalışmamızda yasal düzenlemeler kapsamında dönemsellik ilkesi hükümleri ele alınmış, tahakkuk esası kavramına değinilmiş ve dönemsellik ilkesine uyulmadığı takdirde gündeme gelebilecek vergi ziyaı cezasının oluşup oluşmadığı durumları örnekler aracılığı ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dönemsellik İlkesi, Tahakkuk İlkesi, Vergi Ziyaı, Vergi Ziyaı Cezası

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

EVALUATION OF THE PRINCIPLES OF PERIODICITY AND ACCRUAL WITH RESPECT TO LOSS OF TAX PENALTY AND SPECIAL CASES

ABSTRACT

The concept of periodicity among the basic principles of accounting means that the life of companies which are regarded as unlimited must be separated into certain periods, and activities and results of each period must be evaluated separately independent from other periods. The principle of periodicity was also included in legal regulations and in tax legislation. Tax accrual, on the other hand, is a result of the concept of periodicity. If the requirements of the principle of periodicity are not fulfilled; incomes and expenditures will not be recorded in the accounting records in the periods where they belong. Therefore, the base to be calculated will not reflect the actual situation for the period that it belongs to, and it will lead to the failure to accrue the tax on time or incomplete accrual. In this case, tax loss penalty will come to the fore. Our study adressed the provisions of the principle of periodicity under legal regulations, the principle of accrual and explained the cases where tax loss penalty that may come to the fore occurs or does not occur by presenting examples.

Keywords: The principle of periodicity, The Principle of Accrual, Tax Loss, Tax Loss Penalty

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!