TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

2018 YILI ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 86. VE GEÇİCİ 87. MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Sosyal politika aracı olarak piyasadaki ücretlerin minimum düzeyini belirleyen asgari ücret, her yıl en çok tartışılan konularından biridir. 2018 yılı asgari ücret tutarıyla ilgili açıklama 29 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), işçilerin bir günlük çalışma karşılığı asgari ücretlerinin, 1.1.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 TL olarak tespitine karar vermiştir. Bu durumda, 2018 yılı brüt asgari ücret aylık 2.029,50 TL, net asgari ücret ise aylık 1.603,12 TL olarak dikkate alınacaktır. 2016 ve 2017 yılının son aylarına gelindiğinde net asgari ücret, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi dikkate alındığında ilgili yıldaki tutarın altına düşmekteydi. Bu nedenle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na asgari ücretlilerden bir kısmının eline geçen ücretin net tutarında meydana gelebilecek azalmayı telafi etmesi amacıyla geçici 86’ıncı madde eklenmiştir. Çalışmamızda, AÜTK’nın 2018 yılı için belirlediği brüt ve net asgari ücret tutarları ele alınacak ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 86 ve geçici 87. maddelerin değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, Net Ücret, Asgari Ücretin İşverene Maliyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Geçim İndirimi, Vergi Yükü.

Jel Sınıflandırması: E24, H24, J38.

THE 2018’S MINIMUM WAGE LEVEL AND THE INTERPRETATION OF THE TEMPORARY ARTICLES NR. 86-87 INCORPORATED TO THE INCOME TAX LAW

ABSTRACT

The minimum wage, which determines the minimum level of wages in the market as a means of social policy, is one of the most discussed topics each year. The statement on the minimum wage in 2018 was made on 29 December 2017. The Minimum Wage Determination Commission (MWDC) has determined that the minimum wage of workers for a day’s work is determined as TL 67.65 between 1.1.2018 and 31.12.2018. In this case, the gross minimum wage in 2018 will be considered as TL 2.029,50 per month and net minimum wage as TL 1.603.12 per month. By the end of 2016 and 2017, the net minimum wage had fallen below the corresponding amount in the second quarter of the tax certificate in item 103 of the Income Tax Law No. 193. For this reason, provisional Article 86 has been added to the 193 Income Tax Law in order to compensate for the decrease in the net amount of the wage paid by some of the minimum wages. In our work, the gross and net minimum wage amounts determined by the MWDC for 2018 will be covered and the evaluation of provisional 86 and provisional 87 items added to the 193 Income Tax Law will be discussed.

Keywords: Minimum Wage, Net Wage, Minimum Wage Employer Cost, Minimum Wage Determination Commission, Minimum Living Allowance, Tax Burden.

Jel Classification: E24, H24, J38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!